logo
Pagină principală -> Administraţia locală -> Primaria -> Servicii sociale

Servicii sociale

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU A PERSOANELOR VÂRSTNICE
Beneficiarii serviciilor sociale de ingrijiri la domiciliu sunt:
a. persoane varstnice asa cum sunt definite de actele normative in vigoare (art.6, lit.”b” din Legea 292/2011 a asistentei sociale si art.1,alin.4 din Legea17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice);
b. persoane varstnice cu domiciliul/resedinta pe raza comunei Racu
c. persoane încadrate într-un grad de dependentă conform Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin HG nr. 886/2000 care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi.

Respectiv persoane care se găsesc în una din situaţiile:
1. nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
2. nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
3. nu au/au susţinători legali care locuiesc sau nu cu aceştia dar care nu-şi pot îndeplini obligaţia legală de întreţinere din motive independente de voinţa lor, datorate stării de sănătate (ex: dependenta de alcool, invaliditate, handicap, boli cronice), situaţiei economice precare, sarcinilor familiale (copii în întretinere, persoane cu handicap si/sau alte persoane în întretinere, fată de care există această obligatie legală), obligatii profesionale sau stabiliti în afara razei administrativ teritoriale a judetului sau în afara tării, constatate pe baza actelor doveditoare/informatiilor mentionate în fişa de evaluare sociomedicală si geriatrică;
Pentru a beneficia de serviciile de îngrijire la domiciliu persoanele vârstnice dependente trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile mentionate la lit. a,b,c, si să se afle în cel putin una din situatiile prevăzute la pct.1-3.
Prioritate in acordarea serviciilor sociale vor avea persoanele varstnice dependente, in functie de ancheta sociala intocmita si a caror situatie poate fi caracterizata astfel:
a. situaţie materială precară;
b. neputinţa de a-şi satisface nevoile de bază prin propriile eforturi;
c. nu au familie sau nu beneficiază de sprijin din partea membrilor familiei ori de alte forme de sprijin;
d. sunt imobilizate la pat sau din cauza unor boli sau deficienţe, nu se pot autogospodări.
Serviciul public de asistenţă socială va accepta noi beneficiari numai in limita capacitatii sale financiare.

STANDARDELE MINIME DE COST/AN SI MODALITATEA DE ACORDARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VARSTNICE

 Se propune stabilirea valorii standardul minim de cost pentru serviciile de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, care pentru o oră de îngrijire, va fi egala cu valoarea preţului unitar contractat cu furnizorul de servicii sociale de îngrijiri la domiciliu, în urma încheierii contractului de furnizare de servicii sociale cu furnizorul privat, pe baza Legii nr 98/ 2016, privind achiziţiile publice, respectând următoarele praguri pentru beneficiarii de servicii de îngrijire la domiciliu, după cum urmează:

- finantarea a 100% din numărul de ore de îngrijire profesională la domiciliu prevăzut de H.G. nr. 978/ 2015, pentru persoanele vârstnice dependente, care nu au venituri sau au un venit net lunar/membru de familie/persoană singură situat sub nivelul pensiei minime garantate (din 01 iulie 640 lei / luna);
- în cazul în care persoana vârstnică dependentă, membru de familie (susţinător legal)/persoană are un venit cu o valoare peste nivelul pensiei minime garantate 640 lei / luna beneficiează de finanţare parţială, în funcţie de tipul de servicii acordate, de un număr de ore de îngrijire profesională (caruia corespunde o anumita valoare / suma de bani)
 astfel:

Venit lunar realizat
 PROCENT FINANŢARE DIN VALOAREA SERVICIILOR ACORDATE
SUB 640 lei 100%
641-1100 lei 90%
1101-1500 lei 80%
1501-1700 lei 70%
Peste 1701 lei  0%

Finanţarea totală asigurată de COMUNA RACU, nu poate depăşi lunar suma de 1600 lei.

Calendar de evenimente
Ştiri

CORONAVIRUS


În urma înmulţirii rapide a cazurilor de coronavirus în Italia, Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) monitorizeaza si evalueaza permanent impactul acestor focare asupra riscului general de extindere a COVID-19 în UE / SEE. De asemenea ECDC sprijină statele membre în eforturile lor de pregătire şi reacţie la COVID-19.

În această etapă este probabil, ca evoluţii similare celei din Italia să aibă loc şi în alte ţări din Europa, cu variaţii de la o ţară la alta. Pentru a aborda aceste scenarii, ECDC îşi actualizează constant evaluările de risc pentru Europa şi oferă îndrumări pentru ţările şi autorităţile Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European (UE / SEE) pentru a reacţiona la extindere.
În urma depistării recente a cazurilor de COVID-19 în Italia, ECDC a elaborat metodologii pentru spitale şi personaulul medical cu privire la modul de gestionare a cazurilor COVID-19: cum să se autoprotejeze atunci când îngrijesc pacienţii, precum şi referitor la respectarea procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie.
În data de 25 februarie 2020, ECDC a actualizat definiţia de caz în UE a COVID-19 subliniind criteriile cazurilor suspecte, la care ar trebui aplicată testarea.
Acestea includ pacienţii care se prezintă cu infecţie respiratorie acută (uşoară sau severă) şi care întrunesc cel puţin una dintre următoarele criterii:

-contact direct (apropiat) cu caz probabil sau confirmat cu infecţia COVID-19 
sau
-şedere temporară în zonele afectate de transmiterea comunitara
ambele în decurs de 14 zile premergătoare debutului simptomelor
ECDC a revizuit lista ţărilor şi a zonelor afectate de infecţie şi a inclus patru regiuni din nordul Italiei. https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov
Pasi Penttinen, expert ECDC în boli infecţioase, subliniază modul în care călătorii pot preveni răspândirea infecţiei COVID-19:
Această evoluţie explozivă este o problemă globală şi o coordonare bună este vitală.
 
Recomandări pentru populaţie:
În timpul călătoriei sau şederii în zonele declarate fiind afectate - respectarea măsurilor stricte de igienă, cum ar fi spălarea frecventă a mâinilor cu apă şi săpun sau folosirea de dezinfectanţi pe bază de alcool.
La revenirea dintr-o astfel de zonă, monitorizaţi-vă starea de sănătate pentru o perioadă de 14 zile după întoarcere. Dacă aveţi simptome respiratorii, asemănătoare gripei, adresaţi-vă medicului de familie prin telefon şi prezentaţi istoricul călătoriei Dvs. Vă rugăm să evitaţi contactul cu alte persoane până când primiţi alte indicaţii din partea medicului.
13 martie 2020 Mai departe ►

ANUNT CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE


Comuna Racu cu sediul în: localitatea Racu, nr. 232, judeţul Harghita organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de ŞEF SVSU din cadrul Compartimentului Administraţie gospodărească şi pregătirea populaţiei pentru apărare, mobilizare, rechiziţii, PSI şi apărare civilă.

Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: medii sau generale
-documente solicitate:
o   cerere de înscriere la concurs
o   copia act de identitate
o   copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi   specializările
o   cazier judiciar ori declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
o   adeverinţă medicală
o   curriculum vitae

Dosarele se depun la secretarul comisiei de concurs, la adresa Comuna Racu, sat Racu nr.232
Date de contact secretar comisia de concurs: Máthé Melinda, Racu, sat Racu nr.232, Tel: 0266379237, Mail: jegyzo@racu.com

Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii generale : 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se formează din probă scrisă şi interviu.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: data 26 martie 2020, ora 10 , la sediul Primăriei Racu.
Proba interviu: data  27 martie 2020, ora 10, la sediul Primăriei Racu.

Bibliografia:
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr. 481/2004 , republicată, privind protecţia civilă;
- Ordinul nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;
- Ordinul nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea , încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă      ;
- Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afisare,respectiv până la  18 martie 2020, ora 15 la sediul institutiei.
Rezultatele la fiecare probă se vor afişa în termen de 24 de ore.
Pot fi depuse contestaţii în cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor.
Soluţionarea contestaţiei se afişează imediat după soluţionare.
Rezultatele finale se afişează în termen de 24 de ore de la soluţionarea contestaţiilor.

02 martie 2020 Mai departe ►
Numele:
Adresă email:

 
arrow