logo
Pagină principală -> Localitatea -> -> Anunţ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

Anunţ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante


PRIMĂRIA COMUNEI RACU, RACU, HARGHITA

Anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie
vacante în baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.a) şi art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG
121/2023 pentru modificarea şi completarea Codului administrativ
Funcţia publică scoasă la concurs:
- Inspector, clasa I, grad debutant, COMPARTIMENT CONTABILITATE, BUGET- FINANTE, TAXE-
IMPOZITE SI RELATII CU PUBLICULData, ora şi locul desfăşurării probei scrise
26.07.2024 12:00, PRIMARIA COMUNEI RACU
Perioada de depunere a dosarelor 26.06.2024 – 15.07.2024
Perioada selecţie dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a dosarelor.
Perioada depunere contestaţie la selecţie: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării
rezultatului selecţiei dosarelor.
Perioada soluţionare contestaţii la selecţie: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea
termenului de depunere a contestaţiilor.
Condiţii pentru ocuparea postului
Pentru Inspector - 230429 - Clasa I, Grad debutant, COMPARTIMENT CONTABILITATE, BUGET-
FINANTE, TAXE-IMPOZITE SI RELATII CU PUBLICUL
Studii de specialitate:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Domeniu de studiu: Ştiinţe economice (Ramura de ştiinţă), Ştiinţe administrative (Ramura de ştiinţă)
Vechime minimă în specialitatea studiilor 0 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi - 40h/saptamâna
Bibliografie şi tematică
1. Constituţia României, republicată
cu tematica Constituţia României, republicată
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
cu tematica Tematica Titlul IX Impozite şi taxe locale
6. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Tematica Titlul IX Impozite şi taxe locale, Capitolele I-XI, Titlul X
7. Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă
cu tematica Tematica Integral.
Conţinutul dosarului de concurs şi modalitatea de înscriere la concurs
Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023;
b) copia cărţii de identitate;
c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea
numelui consemnat în certificatul de naştere;
d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului
deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;
e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă
efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului
psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor
specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de
înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al
acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de
înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii
corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de
verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor
direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de
concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării
interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în
care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la
autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii
şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Conform dispoziţiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7)
din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, modelul orientativ al
adeverinţei eliberate de
angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este
prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
Modalitatea de înscriere la concurs
Potrivit dispoziţiilor art. VII alin. (17) din OUG nr. 121/2023, dosarul de concurs se poate depune
personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se
poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia
publică în anunţul de concurs. Dosarelor de

concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în
anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în
perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare
următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.
Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a
prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru
conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea
neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.
Persoane de contact:
MATHE, MELINDA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI RACU, 0266379237, 0266379575,
secretar@racu.ro

Atribuţii stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului:
1. Urmăreşte încasarea taxelor şi impozitelor locale;
2. depune sumele încasate la caseria unităţii tertorial administrative, în termenul prevăzut de actele
normative in vigoare;
3. întocmeste zilnic în borderoul desfăşurător sumele încasate în conformitate cu subdiviziunile
clasificaţiei bugetare pe care le predă operatorului rol;
4. depune în termen sumele încasate la trezorerie;
5. verifică anual contribuabilii înscrisi în evidenta specială privind cazurile de insolvabilitate;
6. identifică pe raza de activitate persoane care exercită diferite activităţi producătoare de venit sau
posedă bunuri supuse impozitării şi sesizează organele competente în vederea impunerii acestora;
7. conduce registrul de casă în care opereaza zilnic încasările şi plătile efectuate;
8. ridica de la Trezoreria Mun. Miercurea Ciuc drepturile salariale ale angajaţilor - asistenţilor
personali şi ale consilierilor locali şi le distribuie acestora;
9. ridică şi distribuie ajutorul social, ajutoarele de încălzire, sumele corespunzătoare plăţilor curente;
10. inventariază întreaga masă impozabilă existentă la nivelul comunei privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale;
11. elaborează documentaţiile necesare pentru stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor şi taxelor
speciale date în competenţa administraţiei publice locale;
12. elaborează rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotărâri din domeniul fiscal transmise
de secretarul comunei, cât şi propunerile pentru iniţierea de proiecte de hotărâri necesare pentru
respectarea prevederilor legale în vigoare;
13. calculeaza impozitele şi taxele locale datorate de persoanele fizice şi juridice;
14. ţine evidenţa agenţilor economici de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, indiferent de
forma de proprietate;
15. întocmeşte registrul de rol pentru impozite si taxe locale, pentru fiecare contribuabil în parte;
16. urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor datorate de contribuabili;
17. întocmeste documentele justificative ale operaţiunilor patrimoniale;
18. organizează şi urmăreşte ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii privind partea de venituri;
19. exercita controlul zilnic al operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la timp a
creanţelor,
lichidarea operaţiunilor de plată, luând măsuri pentru stabilirea răspunderilor, atunci când este
cazul;
20. întocmeste dosarele privind înscrierile şi radierile auto la nivelul comunei;
21. preia şi înregistrează declaraţiile de impunere depuse de contribuabili;

22. trimite înştiinţări persoanelor cu debit faţă de bugetul local;
23. descarcă toate debitele datorate de persoanele fizice si juridice;
24. eliberează adeverinţe şi certificate fiscale pentru persoanele fizice şi juridice în baza registrelor
fiscale, la termenele şi cu respectarea prevederilor legale, privind valoarea de impozitare a bunurilor
imobile;
25. răspunde de integritatea documentelor cu regim special ce îi sunt încredinţate;
26. semnează de primirea corespondenţei şi asigură rezolvarea ei în timp util;
27. asigură şi răspunde de inventarierea tuturor bunurilor mobile şi imobile ce aparţin unităţii
administrativ teritoriale;
28. predă agenţilor fiscali înştiinţările de plată şi procesele verbale de impunere după ce au fost
efectuate
operaţiuni de debitare – în registrele de rol unic şi în registrele de evidenta a veniturilor, pentru
înmânarea acestora contribuabililor, sub semnatură, pe dovezile de predare – primire;
29. preia, deţine şi asigura evidenţa dosarelor, borderourilor debit – încasări, impozit pe teren şi
clădiri, mijloace de transport, taxe speciale pentru persoane fizice si juridice, a răspunderilor
contravenţionale;
30. ţine evidenţa înlesnirilor la plată, acordate contribuabililor;
31. emite borderouri de debite pentru persoanele fizice, având la baza referatul aprobat de primar;
32. prezintă, la cerere, informări privind realizarea veniturilor bugetului local, precum şi aspectele
constatate;
33. informează primarul şi contabilul despre contribuabilii înscrişi în evidenţa specială a insolvabililor
şi urmăreşte permanent starea de insolvabilitate al acestora;
34. actualizează baza de date săptămânal împreună cu personalul de specialitate din cadrul
Compartimentului agricol, aplicare a legilor fondului funciar, urbanis şi cadastru în baza
documentaţiilor cadastrale înregistrate , cât şi în baza modificărilor intervenite în Registrele agricole;
35. păstrează secretul profesional şi confidenţialitatea lucrărilor, întocmeşte situaţiile statistice cu
datele necesare din documentele pe care le deţine şi le prezintă primarului.

Vissza
Calendar de evenimente
Ştiri

Anunt de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul ”Programului anual de sprijinire a activităţilor culturale şi de tineret din Racu” pe anul 2024

1.  Autoritatea contractantă : Comuna Racu, cod fiscal 16373057, Adresa: Comuna Racu, sat Racu nr.232, judeţul Harghita, Date contact: 0266-379237, 0266-379575, primaria@racu.ro
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: art. 20 alin. (1) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial-asociaţii, fundaţii ori organizaţii care desfăşoară activitate în domeniul tineret sau de cultură -constituite conform legii, care desfăşoară activitate în raza administrativ-teritorială a comunei Racu.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi intreprinse în comuna Racu care vizează:
- susţinerea funcţionării şi programului anual destinat tinerilor şi elevilor/preşcolarilor;
- Organizarea activităţilor ştiinţifice, culturale sau de educare;
- Susţinerea contribuţiilor proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;
5. Suma aprobată pentru anul 2024: 40000 lei;
6. Durata programului: septembrie 2024 – decembrie 2024;
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Registratura Comunei Racu, cu sediul în comuna Racu, sat Racu nr.232, judeţul Harghita. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 26 august 2024, ora 09.
8. Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 27 august 2024 ora 10 - 28 august 2024 ora 16.
9. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi cererea de finanţare se pot procura de la sediul Comunei Racu, cu sediul în comuna Racu, sat Racu, nr.232, judeţul Harghita. Persoana de contact: Mathe Melinda, telefon 0266379237, fax 0266379575.
18 iulie 2024 Mai departe ►

refugiu pe timp de canicula


Având în vedere temperaturile ridicate prognozate, Primăria Comunei Racu a instalat un spaţiu de răcorire în centrul comunei, la sediul primăriei.
Acest spaţiu este destinat să ofere cetăţenilor un loc umbros unde să se răcorească şi să se hidrateze în perioada caniculară prognozată pentru Racu.
Punctul de hidratare este deschis între orele 12:00 şi 16:00.
08 iulie 2024 Mai departe ►
Numele:
Adresă email:

 
arrow