logo
Pagină principală -> Administraţia locală -> Monitor oficial local -> Hotărâri vol. I.

Hotărâri vol. I.


2018
HCL 74  HCL 85
2019
HCL 12  HCL 13  HCL 14 HCL 15  HCL 16,
HCL 18-28  Sedinta din 13.05.2019 I.

HCL 29-35 Sedinta din 13.05.2019 II.

HCL 36-37 Sedinta din 13.05.2019

HCL 38-40 Sedinta din 22.05.2019

HCL 41-47 Sedinta din 31.05.2019

HCL 48 Sedinta din 31.05.2019


Sedinţa din 30.aprilie.2020

HCL 21 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare

HCL 22 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul fiscal 2021
HCL 23 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al comunei Racu pe anul 2019
HCL 24 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Racu pe trimestrul I anul 2020
HCL 25 privind aprobarea rectificării bugetului local şi utilizarea fondului de rezervă bugetară
HCL 26 aprobarea rectificării bugetului local şi modificarea listei de investiţii
HCL 27 pentru aprobarea devizului general actualizat în faza de proiectare a investiţiei PARC INTERACTIV DE CONŞTIENTIZARE ECOLOGICĂ
HCL 28 pentru aprobarea devizului de cheltiueli pe obiectiv corectat din complectarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei '' Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Racu'' -finanţat prin PNDR, cu Proiectul tehnic pentru paralelism cu calea ferată şi reabilitare trecere la nivel
HCL 29 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Racu nr. 82/2019 pentru modificarea valorii investiţiei ,, Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Racu ,, - finanţat prin PNDR

Şedinţa din 28
.mai.2020

HCL 30  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni

HCL 31 privind aprobarea procesului - verbalal  al şedinţei anterioare
HCL 32 privind aprobarea încheierii Contractului nr. IC2/7215/2020 între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Comuna Racu prin Consiliul Local Racu.
HCL 33 privind aprobarea încheierii Convenţiei nr. IC 2/7148/2020 între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Comuna Racu al comunei Racu.
 HCL 34 privind însuşirea Deciziei nr. 44/2015/6 din 05.05.2020 al Directorului Camerei de Conturi Harghita pentru prelungirea termenului de realizare a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 44/2015
HCL 35 privind achiziţia publică de lucrări în cadrul proiectului  ''Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Racu, finanţat prin PNDL '' Paralelism/Oblicitate drumuri cu linia CF 316 Braşov - Deda - Războieni, partea stângă - dreaptă şi reabilitare trecere la nivel, aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta online
HCL 36 pentru REVOCAREA Hotărârii Consiliului local Racu nr. 105/2019 privind comletarea listei de inventar al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Racu.
HCL 37 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Racu nr. 109/2020 pentru însuşirea listei de inventar al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Racu, renumerotat cu valorile reevaluate.
HCL 38 privind însuşirea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de finanţare nr. C1920074A201172100662/2018 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil privind investiţia ,,Parc interactiv de conştientizare ecologică ''în cadrul PNDR
HCL 39 privind aprobarea valorii finale al proiectului şi solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea FONDULUI DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN SA, necesar pentru derularea proiectului ,, Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Racu ''
HCL 40 privind aprobare Proiectului tehnic al obiectivului de investiţie ,, Parc interactiv de conştientizare ecologică''

 Şedinţa din 30 iunie 2020
HCL41 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL42 pentru aprobarea modificării anexelor strategiei de contractare al Comunei Racu pe anul 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului local Racu nr. 13/2020
HCL43 pentru acordul achitării prealabile a penalităţii de 0,1% pentru AFIR în vederea prelungirii duratei Contractului de finanţare nr. CO720RM00011772100362/15.09.2017.
 Şedinţa din 22 iulie 2020
HCL 44 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare
HCL 45 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Bisericii Romano - Catolice din comuna Racu

Şedinţa din 31 iulie 2020
HCL 46 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL 47 privind însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul I anul 2020
HCL 48 privind modificarea Hotărârii CONSILIULUI LOCAL RACU nr. 25/2012 privind aprobarea participării CONSILIULUI LOCAL RACU în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei ,, Pentru Dezvoltarea Munţilor Harghita "- ,, Hargita Hegység Fejlesztéséért" Egyesűlet.
HCL 49 privind acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădire şi taxei lunare pe clădire pe anul 2020 şi aprobarea procedurilor de acordare a facilităţilor.
HCL 50 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Racu pe trimestrul II anul 2020.

Şedinţa din 09 septembrie 2020

HCL 51 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni
HCL 52 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL 53 privind mandatarea reprezentantului legal al Comunei Racu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " HARGITA  VIZ " Egyesület pentru aprobarea normei pauşale.
HCL 54 privind aprobarea aplicăriiprocedurii de achiziţie publică directă pentru atribuirea Contractului de execuţie lucrări pentru proiectul" PARC INTERACTIV DE CONŞTIENTIZARE ECOLOGICĂ ", precum şi desemnarea Comisiei de evaluare şi a experţilor cooptaţi.
HCL 55 privind aprobarea modificării anexelor strategiei de conractare al Comunei Racu pe anul 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului local Racu nr. 13/2020.
HCL 56 privind aprobarea valorii finale al proiectului şi solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea FONDULUI DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN SA, necesar pentru derularea proiectului " Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Racu".
HCL 57 privind aprobrea rectificrii bugetului local, utilizarea fondului de rezervă bugetară şi modificarea listelor de investiţii

Şedinţa din 21 septembrie 2020

HCL 58 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare
HCL 59 privind aprobarea rectificării bugetului local, utilizarea fondului de rezervă bugetară, virărilor de credite între diferite capitole bugetare şi modificarea listelor de investiţii
HCL 60 privind mandatarea reprezentantului legal al comunei Racu în Adunarea Generală de Dezvoltare Intercomunitară " HARGITA VIZ,, Egyesület în vederea exercitării votului privind Studiul de Fezabilitate pentru ,, PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL HARGHITA, ÎN PERIOADA 2014-2020'' -ACTUALIZAT ]N AUGUST 2020

Şedinţa din 07 octombrie 2020

HCL 61 privind aprobarea procesului -verbal al şedinţei anterioare
HCL 62 aprobarea proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie a investiţiei ,, Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Racu, judeţul Harghita"
HCL 63 aprobarea virărilor de credite între diferite capitole bugetare

Şedinţa din 15 octombrie 2020

HCL 64 privind aprobarea procesului- verbal al şedinţei anterioare
HCL 65 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie  ,,Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în zona ADI FOREST comunele Ciceu, Siculeni, Racu"
 
Anexa HCL 65
HCL 66 privind aprobarea virărilor de credite între diferite capitole bugetare şi modificarea listei de investiţie finanţat din bugetul local

Şedinţa din 10 noiembrie 2020

HCL 67 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni.
HCL 68 privind alegerea viceprimarului comunei Racu.
HCL 69 privind organizarea Comisiilor de specialitate al Consiliului Local Racu.
HCL 70 privind aprobarea procesului - verbal  al şedinţei anterioare
HCL 71 privind aprobarea rectificării bugetului local, a virărilor de credite între diferite capitole bugetare şi modificarea listelor de investiţii.

Şedinţa din 19 noiembrie 2020

HCL 72 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare.
HCL 73 privind aprobarea Studiului de fezabilitate modificat pentru obiectivul de investiţie ,,Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în zona ADI FOREST comunele Ciceu, Siculeni, Racu"
HC
L 74 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare.
HCL 75 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Racu pe trimestrul III anul 2020.
HCL 76 privind aprobarea rectificării bugetului local, a virărilor de credite între diferite capitole bugetare şi modificarea listei de investiţii finanţat din bugetului local.
HCL 77 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Bisericii Romano-Catolice din comuna Racu.
HCL 78 privind aprobarea rectificării bugetului local şi modificarea listei de investiţii finanţat din bugetul local.

Şedinţa din 10 decembrie 2020

HCL 79 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare
HCL 80 privind aprobarea rectificării bugetului local şi modificarea listei de investiţii finanţat din titlul 58 ,, Proiecte cu finanţare de fonduri externe nerambursabile".
HCL 81 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă domnului Ferencz Zoltán.

Şedinţa din 21 decembrie 2020

HCL 82 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare
HCL 83 privind aprobarea anulării creanţei fiscale datorată de debitorul Popesci Ion
HCL 84 pentru aprobarea valorii finale al proiectului cu finanţare nerambursabilă ,, PARC INTERACTIV DE CONŞTIENTIZARE ECOLOGICĂ ''
HCL 85 privind aprobarea rectificării bugetului local, a bugetului finanţat din venituri proprii, a virărilor de credite între diferite capitole bugetare şi modificarea listei de investiţii finanţat din bugetul local şi din titlul 58,, Proiecte de finanţare din fonduri externe nerambursabile''
HCL 86 privind aprobarea rectificării bugetului local

ANUL 2021

Şedinţa din 28 ianuarie 2021

HCL 01 privind aprobarea procesului - verbaal al şedinţei anterioare

HCL 02 pentru aprobarea participării Comunei Racu prin Consiliului local Racu la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc -Asociaţia Csík Metropoliszövetkezet
HCL 03 pentru APROBAREA reţelei şcolare din comuna Racu pentru anul şcolar 2021-2022
HCL 04 privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pe anul 2021 în vederea repartizării orelor de lucru prevăzute de Legea nr. 416 din 2001
HCL 05 privind însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul II anul 2020
HCL 06 privind nominalizarea de către Consiliul local Racu a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Racu
HCL 07 privind însuşirea Contractului serviciului de îngrijire laa domiciliu pe anul fiscal 2021
HCL 08 pentru însuşirea Dispoziţiei nr. 03/2021 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenţi
HCL 09 pentru aprobarea notei conceptuale şi tema de proiectare al obiectivului de investiţie ,, Amenajare teren de sport"
HCL 10 pentru aprobarea notei conceptuale şi tema de proiectare al obiectivului de investiţie ,, Înfiinţare Centru Cultural în comuna Racu "
HCL 11 pentru aprobarea notei conceptuale şi tema de proiectare al obiectivului de investiţie ,, Modernizare drum forestier Sugó "

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ din data de 30 martie 2021

HCL 12 pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni
HCL 13 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare
HCL 14 pentru acceptarea de noi membrii în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bogát şi aprobarea Statutului modificat
HCL 15 pentru aprobarea asocierii Comunei Racu, în calitate de membru fondator cu comunele Ciceu şi Siculeni pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Középcsik
HCL 16 privind modificarea clasificaţiei drumurilor forestiere înscrise în CF nr. 50541 Racu şi CF nr. 50542 Racu în Drum comunal
HCL17 privind intenţia declanşării procedurii de expropriere al imobilului situat în comuna Racu, sat Racu, nr. 231, judeţul Harghita, care va constitui coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică ,,Construire Centru medical în comuna Racu "
HCL 18 pentru aprobarea strategiei de contractare al Comunei Racu pe anul 2021
HCL 19 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Racu
HCL 20 pentru aprobarea ocupării definitive a unor terenuri din domeniul public al comunei Racu
HCL 21 privind aprobarea funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Racu
HCL 22 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului local Racu în Consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială Cserei Mihaly
HCL 23 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie ,, ÎNFIINŢARE CENTRU CULTURAL ÎN COMUNA RACU"
HCL 24 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Racu pe perioada 2021-2027

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ din data de 15 aprilie 2021

HCL 25
privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare
HCL 26 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiţie ,, Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în zona ADI FOREST comunele Ciceu,Siculeni, Racu"
HCL 27 privind acordarea dreptului de uz, de servitute şi de acces, respectiv acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a unor suprafeţe de terenuri aparţinând proprietăţii publice al comunei Racu pentru realizarea lucrărilor de,, Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în zona ADI FOREST -comunele Ciceu, Siculeni, Racu''

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ  din data de  23 aprilie 2021

HCL 28 pentru aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare;
HCL 29 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taaxelor speciale pe anul fiscal 2022;
HCL 30 privind aprobarea bugetului local al comunei Racu pe anul fiscal 2021,precum şi al estimărilor pe anii 2022-2024;
HCL 31 privind aprobarea încheierii Contractului nr. IC2/7103/2021 între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Comuna Racu prin Consiliul Local Racu;
HCL 32 privind aprobarea încheierii Convenţiei nr. IC2/7166/2021 între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Comuna Racu prin Consiliul local Racu;
HCL 33 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru elaborarea prezentarea propunerii de proiect în cadrul Programului anual de finanţarea a proiectelor şi activităţilor de cultură şi de tineret din Comuna Racu pe anul 2021 şi Metodologiei de finanţare a cheltuielilor ce pot efectuate în cadrul programelor proprii ale Comunei Racu, privind acordarea de finanţări nerambursabile în baza prevederilor Legii nr. 350/2005, respectiv privind acordarea de finanţări nerambursabile în baza prevederilor OG nr.51/1998;
HCL 34 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Racu;
HCL 35 privind achiziţia publică de lucrări în cadrul proiectului " Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Racu, finanţat prin PNDR" Paralelism/Oblicitate drumuri cu linia CF 316 Braşov -Deda-Războieni, partea stângă -dreaptă şi reabilitare trecere la nivel, aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta online;
HCL 36 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare pentru elevi pentru anul şcolar 2020-2021;
HCL 37  privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al comunei Racu pe anul 2020;
HCL 38 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Racu pe trimestrul I anul 2021.

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 08 iunie 2021

HCL 39 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni;
HCL 40 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare ;
HCL 41 privind solicitarea prelungirii duratei Contractului de finanţare şi scrisorii de garanţie din partea FONDULUI DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN SA, necesar pentru derularea proiectului ,, Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Racu''.

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 24 IUNIE 2021

HCL  42 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare;
HCL 43 privind completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita;
HCL 44 pentru aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ,, CIOMAD - BALVANYOS ",,CSOMÁD - BÁLVÁNYOS '' Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás . Anexa 1-2
Anexa nr. 3-4;
HCL 45 privind însuşirea procesului - verbal încheiat de Comisia de casare şi pentru scoaterea din funcţiune a activelor fixe constatate cu ocazia inventarierii;
HCL 46 pentru aprobarea tarifului şi taxei speciale de gestionare a deşeurilor;
HCL 47 privind punerea la dispoziţia proiectului ,, sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor -etapa II '' dezvoltat de către Administraţia Naţională     ,, Apele Române ''a terenurilor pentru construcţia obiectivului  de investiţie;
HCL 48 privind  declararea ca drum de interes local al unor drumuri vicinale - de exploatare agricolă, introducerea lor în domeniul public al Comunei Racu şi înscrierea suprafeţelor rezultate din măsurători în Cartea Funciară al Comunei Racu.

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 09 AUGUST 2021

HCL 49 privind aprobarea procesului-verbal al  şedinţei anterioare
HCL 50 privind aprobarea rectificării bugetului local şi modificarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 19 AUGUST 2021

HCL 51 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare
HCL 52 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă domnului ANTAL IMRE

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 31 AUGUST 2021

HCL 54 pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul I anul 2021
HCL 55 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Racu pe trimestrul II anul 2021
HCL56 privind aprobarea rectificării bugetului local şi modificarea listelor obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul local şi din fonduri externe nerambursabile
HCL 57 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă domnului VIZOLI ZOLTÁN

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2021

HCL 58 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni;
HCL 59 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare;
HCL 60 privind mandatarea reprezentantului legal al Comunei Racu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "HARGITA VIZ" Egyesület;
HCL 61 privind acordarea avizului Consiliului Local Racu pentru prestaţii de servicii funerare societăţii comerciale pentru S.C. Fürth Segitőkész SRL din comuna Siculeni;
HCL 62 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Racu;
HCL 63 privind aprobarea parteneriatului de implementare între Compania Naţională de Administrare a Infraştructurii Rutiere SA şi COMUNA RACU, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Miercurea - Ciuc;
HCL 64 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 3 la Contractul de lucrări nr. 2920/2019 şi valorii investiţiei rezultată în urma ajustării preţurilor.

Şedinţă extraordinară din data de 22 octombrie 2021

HCL 65 privind aprobarea procesului -verbal al şedinţei anterioare;
HCL 66 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Romano - Catolice din comuna Racu;
HCL 67 privind declararea ca bun de interes local al Parcului interactiv de conştientizare ecologică, introducerea lui în domeniul public al comunei Racu şi înscrierea în Cartea Funciară nr. 50480 Racu;
HCL 68 privind aprobarea rectificării bugetului local, virările de credite în cadrul aceluiaş capitol bugetar- şecţiunea de dezvoltare şi modificarea listelor obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul local şi din fonduri externe nerambursabile.

Şedinţă ordinară din data din data de 28 octombrie 2021

HCL 69 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare;
HCL 70 privind aprobarea listei obiectivelor turistice şi introducerea lor în circuitul turistic ;
HCL 71  privind implementarea proiectului MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE ÎN ZONA ADI FOREST;
HCL 72 privind implementarea proiectului MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE ÎN ZONA ADI BOGAT;
HCL 73 privind implementarea proiectului MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE ÎN ZONA ADI KÖZÉPCSIK;
HCL 74 privind aprobarea cererii de finanţare şi devizului general estimativ al obiectivului de investiţie " Extindere sistem de apă şi apă uzată în zona DC 273D ,,
HCL 75 privind punerea la dospoziţia proiectului,,Sistemul internaţional pentru managementul integrat al apelor - etapa II,dezvoltat de către Administraţia Naţională" Apele Române "a suprafeţelor necesare construcţiei obiectivului de investiţie.

Şedinţă extraordinară din data 16 decembrie 2021

HCL 76
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni
HCL 77
privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL78 privind aprobarea rectificării bugetului local
HCL 79 pentru aprobarea notei conceptuale şi temei de proiectare al obiectivului de investişie ,,Modernizare Drum Comunal DC 359 Km 15+801.03 22+950.0,Comuna Racu ,judeţul Harghita''

Şedinţă ordinară din data 21 decembrie 2021

HCL 80 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare
HCL 81 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Racu pe trimestrul III anul 2021
HCL 82 privind modificarea şi atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Racu, judeţul Harghita
HCL83 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare pentru elevi pentru anul şcolar 2021-2022 lunile septembrie-decembrie
HCL84 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Racu în formă actulaizată
HCL85 pentru aprobarea modificării anexelor strategiei de contractare al Comunei Racu pe anul 2021, aprobată prin Hotărârea Consiliului local Racu nr. 18/2021
HCL 86 privind completarea şi atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul bublic al comunei Racu, judeţul Harghita
HCL87 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Romano - Catolice din comuna Racu
HCL88 privind modificarea capitolului X -Sancţiuni din anexa Hotărârii Consiliului local Racu nr. 29/2021 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul fiscal 2022
HCL 89 privind aprobarea rectificării bugetului local, virărilor de credite între diferite capitole bugetare, virărilor de credite în cadrul aceluiaşi capitol, utilizarea fondului de rezervă bugetară şi modificarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul local

   Şedinţă extraordinară din data 28 decembrie 2021

HCL90 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
HCL91 privind aprobarea rectificării bugetului local şi modificarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul local.

              ANUL 2022

  Şedinţă ordinară pe data de 27 ianuarie 2022

HCL 1
privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare;
HCL 2 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Racu nr. 48/2018 privind aprobarea criterilor de eligibilitate, a standardelor minime de cost/an şi a modalităţii de acordare a serviciilor de îngrigire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.

   Şedinţă extraordinară pe data de 10 februarie 2022

HCL 3 privind aprobarea procesului- verbal al şedinţei anterioare;
HCL 4 privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pe anul 2022 în vederea repartizării orelor de lucru prevăzute de Legea nr. 416 din 2001;
HCL 5 pentru aprobarea reţelei şcolare din comuna Racu pentru anul şcolar 2022-2023;
HCL 6 pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul II anul 2021;
HCL 7  privind aprobarea planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în 2022;
HCL 8 privind însuşirea Contractului pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pe anul fiscal 2022;
HCL 9 pentru aprobarea tarifului şi taxei speciale de gestionare a deşeurilor;
HCL 10 privind aprobarea numerotării unui intravilan din comuna Racu care figurează în evidenţele comunei Racu ca fără număr;
HCL 11 pentru însuşirea Dispoziţiei nr. 17/2022 privind aprobarea acoperirii dificitului bugetar al secţiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenţi;
HCL 12 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Racu pe trimestrul IV anul 2021;
HCL 13 privind însuşirea procesului-verbal încheiat de Comisia de casare şi pentru scoaterea din funcţiune a activelor fixe constatate cu ocazia invetarierii.

Şedinţa ordinară pe data de 24 februarie 2022

HCL 14 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
HCL 15 privind aprobarea bugetului local al comunei Racu pe anul fiscal 2022, precum şi al estimărilor pe anii 2023-2025;
HCL 16 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect în cadrul Programului anual de finanţare a proiectelor şi activităţilor de cultură şi de tineret din comuna Racu pe anul 2022 şi Metodologiei de finanţare a cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul programelor;
HCL 17 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Comuna Racu;
HCL 18 pentru aprobarea Stategiei de contractare al Comunei Racu pe anul 2022;
HCL 19 pentru aprobarea notei conceptuale şi temei de proiectare al obiectivului de investiţie ,, Construire Centru medical în comuna Racu "
HCL 20 pentru aprobarea notei conceptuale şi temei de proiectare al obiectivului de investiţie ,, Creşterea efienţei energetice a clădirii Căminului cultural Racu şi sediul Primăriei Racu "
HCL 21 pentru aprobarea Devizului de cheltuieli pe obiectiv actualizat din Documentaţia tehnico-economică a investiţiei,, Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Racu " - finanţat prin PNDL
 - Paralelism cu calea ferată 504 Adjud - Siculeni/ trecere la nivel şi formularelor actualizate F3 şi C6 - C8 din Proiectul tehnic;
HCL 22 privind aprobarea încheierii Contracului nr. IC2/8058/2021 între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Comuna Racu prin Consiliul Local Racu;
HCL 23 privind aprobarea încheierii Contractului nr. IC 2/8125/2022 între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Comuna Racu prin Consiliul Local Racu.

Şedinţa extraordinară pe data  de 05 aprilie 2022

HCL 24 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru următoarele trei luni
HCL 25 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL 26 privind mandatarea reprezentantului legal al Comunei Racu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,HARGITA VIZ'' Egyesület
HCL 27  privind aprobarea ocupării suprafeţei de teren din domeniul public al comunei Racu în vederea realizării investiţiei ,, Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în zona ADI FOREST COMUNELE CICEU, SICULENI, RACU"
HCL 28 pentru aprobarea modificării statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Forest
HCL 29 pentru aprobarea încheierii acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea auditului intern cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Forest
HCL 30 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Romano - Catolice din comuna Racu

Şedinţa ordinară pe data de 29 aprilie 2022

HCL 31
pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare ;
HCL 32 privind declararea ca drum de interes local al unor drumuri vicinale-de exploatare agricolă, introducerea lor în domeniul public al Comunei Racu şi înscrierea suprafeţelor rezultate din măsurători în cartea funciară a Comunei Racu;
HCL 33 pentru aprobarea Regulamentului de organizare interioară a Primăriei comunei Racu;
HCL 34 privind modificarea suprafeţei şi valorii de inventar al terenului neproductiv din domeniul privat al Comunei Racu şi înscrierea suprafeţei rezultată din măsurători în cartea funciară a Comunei Racu;
HCL 35 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale,precum şi a taxelor speciale pe anul fiscal 2023;
HCL36 privind declararea terenului neproductiv cu destinaţia de teren de sport în satul Gârciu ca bun de interes local, includerea lui în domeniul public al Comunei Racu şi încsrierea suprafeţei rezultată din măsurătorilor în catrea funciară a comunei Racu;
HCL37 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Racu pe trimestrul I anul 2022;
HCL38 privind modificarea clasificaţiei drumului vicinal- de exploatare agricolă DE273B şi DE12 în drum comunal;
HCL39 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al comunei Racu pe anul 2022;
HCL40 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţie ,, REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM COMUNAL NR 359KM 15+801.03-22+950.0,COMUNA RACU, JUDEŢUL HARGHITA.

Şedinţă extraordinară pe data de 11 mai 2022

HCL 41
pentru aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare;
HCL42  privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru realizarea obiectivului de investiţie "Creşterea eficienţei energetice a clădirii Căminului Cultural Racu şi Sediul Primăriei Racu"în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/Fondul local/I.3. Reabilitaare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ-teritoriale;
HCL43 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare, aprobare a notei de fundamentare a investiţiei, cheltuielor legate de proiect precum şi de aprobare a acordului de parteneriat, a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale prin proiect cu titlul: "Dezvoltarea serviciului transport public ecologic în zona periurbană a municipiului Miercurea-Ciuc - Etapa 1",în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.1.1 şi valoarea maximă eligibilă a proiectului;
HCL44 pentru rectificarea bugetului local al comunei Racu;
HCL45 privind acordul achitării prealabile a penalităţii de 0,1% pentru AFIR şi solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea FONDULUI NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU IMM-URI SA IFN pentru derularea proiectului "EXTINDEREA ,MODERNIZAREA ŞI ÎNFIINŢAREA INFRAŞTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN ZONA ADI-BOGAT"

 
Calendar de evenimente
Ştiri

Anunt de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul ”Programului anual de sprijinire a activităţilor culturale şi de tineret din Racu” pe anul 2024

1.  Autoritatea contractantă : Comuna Racu, cod fiscal 16373057, Adresa: Comuna Racu, sat Racu nr.232, judeţul Harghita, Date contact: 0266-379237, 0266-379575, primaria@racu.ro
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: art. 20 alin. (1) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial-asociaţii, fundaţii ori organizaţii care desfăşoară activitate în domeniul tineret sau de cultură -constituite conform legii, care desfăşoară activitate în raza administrativ-teritorială a comunei Racu.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi intreprinse în comuna Racu care vizează:
- susţinerea funcţionării şi programului anual destinat tinerilor şi elevilor/preşcolarilor;
- Organizarea activităţilor ştiinţifice, culturale sau de educare;
- Susţinerea contribuţiilor proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;
5. Suma aprobată pentru anul 2024: 40000 lei;
6. Durata programului: septembrie 2024 – decembrie 2024;
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Registratura Comunei Racu, cu sediul în comuna Racu, sat Racu nr.232, judeţul Harghita. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 26 august 2024, ora 09.
8. Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 27 august 2024 ora 10 - 28 august 2024 ora 16.
9. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi cererea de finanţare se pot procura de la sediul Comunei Racu, cu sediul în comuna Racu, sat Racu, nr.232, judeţul Harghita. Persoana de contact: Mathe Melinda, telefon 0266379237, fax 0266379575.
18 iulie 2024 Mai departe ►

refugiu pe timp de canicula


Având în vedere temperaturile ridicate prognozate, Primăria Comunei Racu a instalat un spaţiu de răcorire în centrul comunei, la sediul primăriei.
Acest spaţiu este destinat să ofere cetăţenilor un loc umbros unde să se răcorească şi să se hidrateze în perioada caniculară prognozată pentru Racu.
Punctul de hidratare este deschis între orele 12:00 şi 16:00.
08 iulie 2024 Mai departe ►
Numele:
Adresă email:

 
arrow