logo
Pagină principală -> Administraţia locală -> Primaria -> Beneficii sociale

Beneficii sociale

Modalitate de obţinere beneficii de asistenţă socială

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum şi actele necesare pentru  acordarea următoarelor beneficii sociale : alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului , alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se depun la primăria  comunei Racu.

 1. ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII
Acte necesare dosar (în copie):
– cerere completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului;
– originalul şi copia certificatului de naştere al copilului;
– actul de identitate al reprezentantului legal;
– documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal şi orice alte documente justificative, după caz;
– dacă solicitantul optează pentru primirea alocaţiei de stat în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă.

 
2. INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI
Acte necesare dosar (în copie):
– cerere tip
– actele de identitate ale solicitanţiilor;
– certificat de naştere copil;
– după caz, certificatul de căsătorie sau livretul de familie;
– certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil, dacă e cazul;
– cererea aprobată de conducerea unităţii în vederea intrării în concediu pentru creşterea copilului;
– dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
– dispoziţia de suspendare a contractului individual de muncă pentru perioada de 1 an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap;
– în situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi;
– fişa fiscală aparţinând solicitantului (dacă e cazul);
– dacă solicitantul optează pentru primirea indemnizaţiei sau stimulentului în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă.

Dacă o persoană se află în plată cu indemnizaţie pentru creştere copil şi a născut un alt copil, pentru prelungirea concediului se întocmeşte dosar nou.

Dacă persoana aflată în concediul pentru creşterea copilului optează pentru plata stimulentului se întocmeşte dosar nou şi se depune cerere în vederea acordării stimulentului.
Începând cu data de 1 martie 2012 cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept.
Prin urmare, indiferent de situaţie, părintele care se află în concediu pentru creşterea copilului sau în stimulent de inserţie, cu excepţia cazurilor pentru care aplicabilitatea art. 11 din OUG nr.111/2010 nu este obligatorie, va pierde o lună de drept, indiferent dacă acesta este de indemnizaţie sau stimulent, dacă celălalt părinte nu accesează propriul drept la concediu.
Noua reglementare se aplică pentru copiii nascuţi după 1 martie 2012 aceasta fiind impusă în virtutea principiului că responsabilitatea îngrijirii copilului revine ambilor părinţi.

 3. AJUTORUL SOCIAL
Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.
Acte necesare dosar (în copie):
– cerere şi declaraţia pe propria răspundere;
– actele de identitate ale solicitanţiilor;
– certificatele de naştere ale copiilor;
– certificatul de căsătorie sau livretul de familie;
– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
– acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ ;
– acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere ;
– adeverinţă care să ateste că sunt înregistraţi în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Bucureşti, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de această agenţie.
-venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc);

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.
 
4. ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI
Alocaţia se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere.

Acte necesare dosar (în copie):
– cerere şi declaraţia pe propria răspundere;
–  actele de identitate ale solicitanţiilor;
– certificatele de naştere ale copiilor , cărţile de identitate ale acestora (după caz);
– certificatul de căsătorie sau livretul de familie;
– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
– acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ (adeverinţa de elev pentru toţi copiii de vârstă şcolară din familie; fac excepţie copiii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovadă eliberată de autorităţile competente care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ, prevăzută de lege);
– acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere ;
– venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc);

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.

  5. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.
În vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă în funcţie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure, în limitele, procentele şi cuantumurile stabilite în ordonanţa de urgenţă.
La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul. În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.

În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei.
– cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă;
– cerere şi declaraţia pe propria răspundere;
– venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc).

7.VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE

 Toţi beneficiarii actuali de ajutor social şi/sau alocaţie de susţinere a familiei vor fi înregistraţi în sistem în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2023 pentru a primi venitul minim de incluziune (VMI). Referentul social va contacta toate persoanele în cauză pentru realizarea acestui demers. Aceasta este o măsură esenţială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea Legii nr.196/2016, începând cu data de 1 ianuarie 2024.

I. Ce este venitul minim de incluziune?

VMI reprezintă un program unic de asistenţă socială, creat pentru a ajuta persoanele şi familiile vulnerabile să depăşească obstacolele financiare pe care le întâmpină şi să-şi îmbunătăţească viaţa.
VMI este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune şi are două componente:
1.  SPRIJIN PENTRU INCLUZIUNE

Are ca scop prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială şi înlocuieşte ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat.
2. SPRIJIN PENTRU FAMILIILE CU COPII

Se acordă familiilor cu copii aflaţi în întreţinere cu vârsta de până la 18 ani şi are ca scop prevenirea sărăciei şi încurajarea participării copiilor la educaţie, înlocuind alocaţia pentru susţinerea familiei.
În funcţie de nivelul venitului de care dispune familia sau persoana singură, precum şi de alte criterii, cum ar fi componenţa familiei, calitatea de persoană în vârstă sau participarea la educaţie, se acordă unul sau ambele ajutoare financiare care alcătuiesc VMI.

VMI necesită depunerea unei singure cereri, indiferent de numărul şi categoria de ajutoare financiare de care poate beneficia o familie/persoană singură. VMI se acordă într-o plată unică lunară aferentă, indiferent dacă este vorba de una sau mai multe componente ale VMI.

De asemenea, VMI nu se rezumă la acordarea unei sume de bani. Acest ajutor conţine un pachet integrat de măsuri de sprijin în domenii-cheie, cum ar fi: ocuparea forţei de muncă, serviciile sociale, educaţia, sănătatea şi locuirea, toate contribuind la reducerea riscului de sărăcie şi excluziune socială.

II. Cine poate solicita VMI?

VMI poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât şi de familiile care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate. Instituţia noastră primeşte solicitări de acordare a VMI numai din partea persoanelor cu domiciliul legal/reşedinţă sau care locuiesc efectiv pe raza Comunei Racu.

Pentru specificarea termenilor de ”persoană singură” şi ”familie”, vă rugăm să condultaţi secţiunea ”Definiţii” de la sfârşitul acestui material

VMI se acordă persoanelor singure/familiilor care obţin un venit net lunar ajustat mai mic sau egal cu nivelele maxime stabilite prin lege, pentru cele două componente ale VMI:

Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 275 lei, respectiv 400 lei dacă persoana singură a depăşit vârsta de 65 ani.
Pentru ajutorul pentru familia cu copii, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 700 lei/membru de familie.

III. Cum se calculează cuantumul VMI lunar?

Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferenţa dintre cuantumul maxim prevăzut de lege - 275 lei/lună/membru de familie sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel putin 65 de ani şi cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.
Cuantumul maxim, pentru beneficiarii care nu obţin niciun venit, este de 275 lei/lună/ membru de familie, iar, în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani, cuantumul maxim este de 400 lei/lună.
Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcţie de nivelul venitului net lunar ajustat şi numărul de copii din familie:
Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum şi pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
107 lei, pentru familia cu un copil;
214 lei, pentru familia cu 2 copii;
321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum şi pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru
familia cu copii este:
120 de lei, pentru familia cu un copil;
240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună şi 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
85 de lei, pentru familia cu un copil;
170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi
Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/ lună şi 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
110 lei, pentru familia cu un copil;
215 lei, pentru familia cu 2 copii;
325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi
*Dacă din calcul rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei.

Precizări:
Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării VMI, cu excepţia următoarelor venituri:

sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic;
sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local.
stimulentul educaţional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;
ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;
indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, şi indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei;
sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale aprobate.
 

IV. Procedura de acordare a VMI:

Venitul minim de incluziune se acordă în baza unei cereri formulate de solicitant. Vor fi acceptate spre analiză şi soluţionare doar cererile depuse de persoane cu domiciliul legal/reşedinţă sau care locuiesc efectiv pe raza Comunei Racu.

Persoanele care beneficiază în prezent de ajutor social sau alocaţie de susţinere a familiei vor fi contactate până la sfârşitul anului 2023 de către lucrătorii noştri sociali în vedera acordării VMI.

După depunerea cererii însoţite de documentele necesare (vezi capitolul următor), dosarul solicitantului va şi preluat şi analizat de către angajaţii biroului social din cadrul Primăriei Racu.  În urma analizei, dosarul va fi înaintat primarului Comunei Racu pentru emiterea dispoziţiei de acordare sau respingere, conform fiecărui caz în parte. Solicitantului de VMI îi va fi comunicată dispozţia primarului privind aprobarea sau respingerea acordării dreptului.

V. Documente necesare pentru solicitarea VMI:

Formularul standard de cerere VMI, care conţine date privind solicitantul şi date privind componenţa familiei;
Declaraţia pe propria răspundere;
Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);
Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei;
Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit;
Certificat de naştere pentru fiecare copil;
Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;
Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani;
Alte documente specifice situaţiei solicitantului/beneficiarului.
Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal vor fi verificate/validate prin SNIAS.

În cazul în care verificarea/validarea prevăzută la alin. (1) nu este posibilă, reprezentantul familiei prezintă, la solicitarea personalului serviciului public de asistenţă socială, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, următoarele documente:

certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiei;
certificatul de căsătorie;
hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
hotărârea judecătorească prin care se dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti către persoana desemnată, conform prevederilor art. 104 şi art. 105 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

VI. Precizări suplimentare:

Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune. Lista poate fi consultată mai jos.

În situaţia în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în lista menţionată aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune, este dat/sunt date în închiriere/arendă/concesiune, acest bun/aceste bunuri va fi luat/vor fi luate în calcul pentru persoana/familia care îl are/le are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului/bunurilor.

În cazul familiei care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea veniturilor familiei se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.

 

 

 

Calendar de evenimente
Ştiri

Anunt de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul ”Programului anual de sprijinire a activităţilor culturale şi de tineret din Racu” pe anul 2024

1.  Autoritatea contractantă : Comuna Racu, cod fiscal 16373057, Adresa: Comuna Racu, sat Racu nr.232, judeţul Harghita, Date contact: 0266-379237, 0266-379575, primaria@racu.ro
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: art. 20 alin. (1) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial-asociaţii, fundaţii ori organizaţii care desfăşoară activitate în domeniul tineret sau de cultură -constituite conform legii, care desfăşoară activitate în raza administrativ-teritorială a comunei Racu.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi intreprinse în comuna Racu care vizează:
- susţinerea funcţionării şi programului anual destinat tinerilor şi elevilor/preşcolarilor;
- Organizarea activităţilor ştiinţifice, culturale sau de educare;
- Susţinerea contribuţiilor proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;
5. Suma aprobată pentru anul 2024: 40000 lei;
6. Durata programului: septembrie 2024 – decembrie 2024;
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Registratura Comunei Racu, cu sediul în comuna Racu, sat Racu nr.232, judeţul Harghita. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 26 august 2024, ora 09.
8. Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 27 august 2024 ora 10 - 28 august 2024 ora 16.
9. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi cererea de finanţare se pot procura de la sediul Comunei Racu, cu sediul în comuna Racu, sat Racu, nr.232, judeţul Harghita. Persoana de contact: Mathe Melinda, telefon 0266379237, fax 0266379575.
18 iulie 2024 Mai departe ►

refugiu pe timp de canicula


Având în vedere temperaturile ridicate prognozate, Primăria Comunei Racu a instalat un spaţiu de răcorire în centrul comunei, la sediul primăriei.
Acest spaţiu este destinat să ofere cetăţenilor un loc umbros unde să se răcorească şi să se hidrateze în perioada caniculară prognozată pentru Racu.
Punctul de hidratare este deschis între orele 12:00 şi 16:00.
08 iulie 2024 Mai departe ►
Numele:
Adresă email:

 
arrow