logo
Pagină principală -> Administraţia locală -> Primaria -> Beneficii sociale

Beneficii sociale

Modalitate de obţinere beneficii de asistenţă socială

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum şi actele necesare pentru  acordarea următoarelor beneficii sociale : alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului , alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se depun la primăria  comunei Racu.

 ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII
Acte necesare dosar (în copie):
– cerere completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului;
– originalul şi copia certificatului de naştere al copilului;
– actul de identitate al reprezentantului legal;
– documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal şi orice alte documente justificative, după caz;
– dacă solicitantul optează pentru primirea alocaţiei de stat în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă.

 
INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI
Acte necesare dosar (în copie):
– cerere tip
– actele de identitate ale solicitanţiilor;
– certificat de naştere copil;
– după caz, certificatul de căsătorie sau livretul de familie;
– certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil, dacă e cazul;
– cererea aprobată de conducerea unităţii în vederea intrării în concediu pentru creşterea copilului;
– dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
– dispoziţia de suspendare a contractului individual de muncă pentru perioada de 1 an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap;
– în situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi;
– fişa fiscală aparţinând solicitantului (dacă e cazul);
– dacă solicitantul optează pentru primirea indemnizaţiei sau stimulentului în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă.

Dacă o persoană se află în plată cu indemnizaţie pentru creştere copil şi a născut un alt copil, pentru prelungirea concediului se întocmeşte dosar nou.

Dacă persoana aflată în concediul pentru creşterea copilului optează pentru plata stimulentului se întocmeşte dosar nou şi se depune cerere în vederea acordării stimulentului.
Începând cu data de 1 martie 2012 cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept.
Prin urmare, indiferent de situaţie, părintele care se află în concediu pentru creşterea copilului sau în stimulent de inserţie, cu excepţia cazurilor pentru care aplicabilitatea art. 11 din OUG nr.111/2010 nu este obligatorie, va pierde o lună de drept, indiferent dacă acesta este de indemnizaţie sau stimulent, dacă celălalt părinte nu accesează propriul drept la concediu.
Noua reglementare se aplică pentru copiii nascuţi după 1 martie 2012 aceasta fiind impusă în virtutea principiului că responsabilitatea îngrijirii copilului revine ambilor părinţi.

 AJUTORUL SOCIAL
Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.
Acte necesare dosar (în copie):
– cerere şi declaraţia pe propria răspundere;
– actele de identitate ale solicitanţiilor;
– certificatele de naştere ale copiilor;
– certificatul de căsătorie sau livretul de familie;
– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
– acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ ;
– acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere ;
– adeverinţă care să ateste că sunt înregistraţi în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Bucureşti, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de această agenţie.
-venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc);

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.
 
ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI
Alocaţia se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere.

Acte necesare dosar (în copie):
– cerere şi declaraţia pe propria răspundere;
–  actele de identitate ale solicitanţiilor;
– certificatele de naştere ale copiilor , cărţile de identitate ale acestora (după caz);
– certificatul de căsătorie sau livretul de familie;
– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
– acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ (adeverinţa de elev pentru toţi copiii de vârstă şcolară din familie; fac excepţie copiii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovadă eliberată de autorităţile competente care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ, prevăzută de lege);
– acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere ;
– venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc);

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.

  AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.
În vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă în funcţie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure, în limitele, procentele şi cuantumurile stabilite în ordonanţa de urgenţă.
La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul. În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.

În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei.
– cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă;
– cerere şi declaraţia pe propria răspundere;
– venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc).

 

Calendar de evenimente
Numele:
Adresă email:

 
arrow