logo
Pagină principală -> Administraţia locală -> Primaria -> Servicii sociale

Servicii sociale

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU A PERSOANELOR VÂRSTNICE
Beneficiarii serviciilor sociale de ingrijiri la domiciliu sunt:
a. persoane varstnice asa cum sunt definite de actele normative in vigoare (art.6, lit.”b” din Legea 292/2011 a asistentei sociale si art.1,alin.4 din Legea17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice);
b. persoane varstnice cu domiciliul/resedinta pe raza comunei Racu
c. persoane încadrate într-un grad de dependentă conform Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin HG nr. 886/2000 care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi.

Respectiv persoane care se găsesc în una din situaţiile:
1. nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
2. nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
3. nu au/au susţinători legali care locuiesc sau nu cu aceştia dar care nu-şi pot îndeplini obligaţia legală de întreţinere din motive independente de voinţa lor, datorate stării de sănătate (ex: dependenta de alcool, invaliditate, handicap, boli cronice), situaţiei economice precare, sarcinilor familiale (copii în întretinere, persoane cu handicap si/sau alte persoane în întretinere, fată de care există această obligatie legală), obligatii profesionale sau stabiliti în afara razei administrativ teritoriale a judetului sau în afara tării, constatate pe baza actelor doveditoare/informatiilor mentionate în fişa de evaluare sociomedicală si geriatrică;
Pentru a beneficia de serviciile de îngrijire la domiciliu persoanele vârstnice dependente trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile mentionate la lit. a,b,c, si să se afle în cel putin una din situatiile prevăzute la pct.1-3.
Prioritate in acordarea serviciilor sociale vor avea persoanele varstnice dependente, in functie de ancheta sociala intocmita si a caror situatie poate fi caracterizata astfel:
a. situaţie materială precară;
b. neputinţa de a-şi satisface nevoile de bază prin propriile eforturi;
c. nu au familie sau nu beneficiază de sprijin din partea membrilor familiei ori de alte forme de sprijin;
d. sunt imobilizate la pat sau din cauza unor boli sau deficienţe, nu se pot autogospodări.
Serviciul public de asistenţă socială va accepta noi beneficiari numai in limita capacitatii sale financiare.

STANDARDELE MINIME DE COST/AN SI MODALITATEA DE ACORDARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VARSTNICE

 Se propune stabilirea valorii standardul minim de cost pentru serviciile de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, care pentru o oră de îngrijire, va fi egala cu valoarea preţului unitar contractat cu furnizorul de servicii sociale de îngrijiri la domiciliu, în urma încheierii contractului de furnizare de servicii sociale cu furnizorul privat, pe baza Legii nr 98/ 2016, privind achiziţiile publice, respectând următoarele praguri pentru beneficiarii de servicii de îngrijire la domiciliu, după cum urmează:

- finantarea a 100% din numărul de ore de îngrijire profesională la domiciliu prevăzut de H.G. nr. 978/ 2015, pentru persoanele vârstnice dependente, care nu au venituri sau au un venit net lunar/membru de familie/persoană singură situat sub nivelul pensiei minime garantate (din 01 iulie 640 lei / luna);
- în cazul în care persoana vârstnică dependentă, membru de familie (susţinător legal)/persoană are un venit cu o valoare peste nivelul pensiei minime garantate 640 lei / luna beneficiează de finanţare parţială, în funcţie de tipul de servicii acordate, de un număr de ore de îngrijire profesională (caruia corespunde o anumita valoare / suma de bani)
 astfel:

Venit lunar realizat
 PROCENT FINANŢARE DIN VALOAREA SERVICIILOR ACORDATE
SUB 640 lei 100%
641-1100 lei 90%
1101-1500 lei 80%
1501-1700 lei 70%
Peste 1701 lei  0%

Finanţarea totală asigurată de COMUNA RACU, nu poate depăşi lunar suma de 1600 lei.

Calendar de evenimente
Ştiri

Anunt de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul ”Programului anual de sprijinire a activităţilor culturale şi de tineret din Racu” pe anul 2024

1.  Autoritatea contractantă : Comuna Racu, cod fiscal 16373057, Adresa: Comuna Racu, sat Racu nr.232, judeţul Harghita, Date contact: 0266-379237, 0266-379575, primaria@racu.ro
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: art. 20 alin. (1) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial-asociaţii, fundaţii ori organizaţii care desfăşoară activitate în domeniul tineret sau de cultură -constituite conform legii, care desfăşoară activitate în raza administrativ-teritorială a comunei Racu.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi intreprinse în comuna Racu care vizează:
- susţinerea funcţionării şi programului anual destinat tinerilor şi elevilor/preşcolarilor;
- Organizarea activităţilor ştiinţifice, culturale sau de educare;
- Susţinerea contribuţiilor proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;
5. Suma aprobată pentru anul 2024: 40000 lei;
6. Durata programului: septembrie 2024 – decembrie 2024;
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Registratura Comunei Racu, cu sediul în comuna Racu, sat Racu nr.232, judeţul Harghita. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 26 august 2024, ora 09.
8. Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 27 august 2024 ora 10 - 28 august 2024 ora 16.
9. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi cererea de finanţare se pot procura de la sediul Comunei Racu, cu sediul în comuna Racu, sat Racu, nr.232, judeţul Harghita. Persoana de contact: Mathe Melinda, telefon 0266379237, fax 0266379575.
18 iulie 2024 Mai departe ►

refugiu pe timp de canicula


Având în vedere temperaturile ridicate prognozate, Primăria Comunei Racu a instalat un spaţiu de răcorire în centrul comunei, la sediul primăriei.
Acest spaţiu este destinat să ofere cetăţenilor un loc umbros unde să se răcorească şi să se hidrateze în perioada caniculară prognozată pentru Racu.
Punctul de hidratare este deschis între orele 12:00 şi 16:00.
08 iulie 2024 Mai departe ►
Numele:
Adresă email:

 
arrow