logo
Pagină principală -> Administraţia locală -> Monitor oficial local -> Hotarari vol. II.

Hotarari vol. II.


ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA 12 IULIE 2022

HCL 46 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni;
HCL47 privind aprobarea procesului -verbal al şedinţei anterioare;
HCL48 pentru aprobarea devizului general actualizat a investiţiei '' Lucrări de reabilitare sală de sport şi extindere laa Şcoală generală Cserei Mihály" şi a formularelor F3- listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări;
HCL49 privind însuşirea Actului adiţional nr. 5 la Contractul de lucrări nr. 2920/2019 şi valorii investiţiei rezultată în urma ajustării preţurilor
HCL50 privind aprobarea ocupării suprafeţei de teren din domeniul public al comunei Racu în vederea realizării investiţiei " Alimentare cu energie electrică  staţie de pompare ape uzate SP06"
HCL51 privind aprobare rectificării bugetului local , virărilor de credite între diferite capitole bugetare, virărilor de credite în cadrulm aceluiaşi capitol bugetar,utilizarea fondului de rezervă bugetară şi modificarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul local.
HCL 52 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă domnului MÁTHÉ ISTVÁN

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 28 IULIE 2022
HCL 53 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare
HCL54 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Racu pe trimestrul II anul 2022
HCL 55 privind însuţirea Raportului privind activitatea asistenţilor personali pe trimestrul I anul 2022
HCL 56 privind aprobarea virărilor de credite între diferite capitole bugetare şi modificarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul local.
ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 15 AUGUST 2022
HCL 57 privnd aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare
HCL 58 privind aprobarea devizului general actualizat al  obiectivului de investiţie ,,Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în Comuna Racu'' -finanţat prin PNDL
ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 31 AUGUST 2022
HCL 59 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare;
HCL 60 pentru modificarea capitolului X - Şancţiuni din anexa Hotărârii Consiliului local Racu nr. 88/2021 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul fiscal 2022;
HCL 61 privind aprobarea Studiului de oportunitate, Documentului de poziţie, Regulamentului consolidat şi armonizat al Serviciului şi Documentaţiei de atribuire în vederea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în comuna Racu, membră a ADI SIMD Harghita;
HCL 62  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Racu nr. 75/2019 privind mandatarea reprezentantului legal al Comunei Racu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, HARGITA VIZ'' Egyesület în vederea exercitării votului privind Studiul de Fezabilitate pentru ,, PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL HARGHITA, ÎN PERIOADA 2014-2020'';
HCL 63 pentru modificarea Hotărârii nr. 17/2022 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Comuna Racu.

 ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2022

HCL 64 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa din 14 septembrie 2022;
HCL 65 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare;
HCL 66 privind rectificarea bugetului local al Comunei Racu;
HCL 67  privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul local;
HCL 68 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Racu nr. 35/2022 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul fiscal 2023;
HCL 69 pentru aprobarea notei conceptuale şi temei de proiectare al obiectivului de investiţie
,, Împrejmuire teren de sport şi construire poartă de intrare''.

HCL 70 privind aprobarea valorii finale al proiectului şi solicitarea scrisorii de garanţie bancară de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanţarea proiectului ,, MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE ÎN ZONA ADI KÖZŐPCSIK"

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2022

HCL71 privind alegera preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa din 27 septembrie 2022
HCL72 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare
HCL73 pentru aprobarea modificării Hotărârii 43/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare,aprobare a notei de fundamentare a investiţiei, cheltuielilor legate de proiect precum şi de aprobare a acordului de parteneriat, a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale prin proiect cu titlul: ,, Dezvoltarea serviciului transport public ecologic în zona periurbană a municipiului Miercurea -Ciuc -Etapa 1'', în cadrul apelului de proiecte PNRR /2022/C10/I 1.1 şi a valorii maximă eligibilă a proiectului.
HCL74 privind rectificarea bugetului local al Comunei Racu.

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2022

HCL 76 pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Miercurea - Ciuc precum şi a zonei Urbane Funcţionale aferente pentru perioada 2021-2030.
HCL 77 pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Miercurea - Ciuc precum şi a zonei Urbane Funcţionale aferente, varianta română şi maghiară pentru perioada 2021-2030.
HCL78 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare pentru elevi pe anul 2022, perioada ianuarie - august.

 ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 11 OCTOMBRIE 2022

HCL79 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni
HCL80 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare
HCL81 pentru modificarea Hotărârii Consiiului Local Racu nr. 42/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru realizarea obiectivului de investiţie ,, Creşterea eficienţei energetice a clădirii Căminului Cultural Racu şi Sediul Primăriei Racu "în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 Fondul local/I.3. Reabilare moderată a clădirilor publice pentru a înbunătăţi furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ - teritoriale.
HCL82 privind rectificarea bugetului local al Comunei Racu.

SEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2022

HCL 83 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare ;
HCL 84 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare, aprobare a notei de fundamentare a investiţiei, cheltuielor legate de proiect precum şi de aprobare a acordului de parteneriat, a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale prin proiect cu titlul: " Dezvoltarea serviciului transport public ecologic în comunele Ciceu, Siculeni, Racu" , în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.1.1 şi valoarea maximă eligibilă al priectului.

 ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 27 OCTOMBRIE 2022

HCL 85 privind aprobarea procesului -verbal al şedinţei anterioare ;
HCL 86 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Racu nr. 35/2022 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pa anul fiscal 2023;
HCL 87 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Racu pe trimestrul III anul 2022;
HCL 88 privind aprobarea rectificării bugetului local, virărilor de credite între diferite capitole bugetare, utilizarea fondului de rezervă bugetară şi modificarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul local ;
HCL 89 privind rectificarea bugetului local al comunei Racu;
HCL 90 privind aprobarea participării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Középcsík  în programul de realizare a pistelor de biciclete;
HCL 91 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Romano - Catolice din comuna Racu.

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 14 NOIEMBRIE 2022

HCL 92 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare;
HCL 93 privind incuderea în domeniul privat a clădirii anexă C2 situat în comuna Racu, satul Gârciu nr. 36 şi înscrierea lui în Cartea Funciară nr. 50556Racu;
HCL 94 privind declararea ca bunuri de interes local al clădirilor C2 şi C3 situate în comuna Racu,sat Racu nr. 232, judeţul Harghita, introducerea lor în domeniul public al comunei Racu şi înscrierea lor în Cartea funciară nr. 50185 Racu;
HCL 95 pentru aprobarea notei conceptuale şi temei de proiectare al obiectivului de investiţie Modernizarea drumurilor comunale nr. 369-370;
HCL 96 pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Împrejmuire teren de sport şi construire poartă de intrare,,

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 17 NOIEMBRIE 2022

HCL 97 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare;
HCL 98 pentru aprobarea Proiecctului tehnic de execuţie a lucrării "Împrejmuire teren de sport şi construire poartă de intrare,,

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DIN DATA DE  28 NOIEMBRIE 2022

HCL 99 pentru aprobarea procesului -verbal  al şedinţei anterioare ;
HCL 100 privind stabilirea pe anul fiscal 2023 a nivelurilor impozitelor prevăzute de art.470 alin(5) şi alin (6)din Codul fiscal;
HCL 101 privind modificarea, complectarea şi atestarea inventarului bunurilor  care alcătuiesc domeniul public al Comunei Racu, judeţul Harghita;
HCL 102 pentru aprobarea numărului cuantumului burselor şcolare pentru elevi pe perioada septembrie 2022-iunie 2023:
HCL 103 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie ,, Modernizarea
drumurilor comunale nr. 369-370'';
HCL 104 pentru aprobarea notei conceptuale şi temei de proiectare al obiectivului de investiţie ,, Extindrere sistem de apă şi apă uzată în zona DC 273 D";
HCL 105 privind rectificarea bugetului local al Comunei Racu  şi virărilor de credite între diferite capitole bugetare;
HCL 106 pentru rectificarea bugetului local al Comunei Racu.

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 09.DECEMBRIE 2022

HCL 107 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare ;
HCL 108 privind participarea  Comunei Racu prin aprobarea depunerii cererii de finanţare şi implementarea proiectului ,,Realizarea pistei agroturistice din judeţul Mureş, Harghita şi Covasna'' de către UAT Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în parteneriat cu UAT judeţul Mureş şi UAT judeţul Covasna în Investiţia I. 4 ,,Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel naţional" finanţat din PNRR, Componenţe 11- Turism şi cultură .

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 15 DECEMBRIE 2022

HCL 109 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare ;
HCL 110 privind aprobarea rectificării bugetului local, virărilor de credite între diferite capitole bugetare şi modificarea listei obiectivelor de investiţiei cu finanţarea din bugetul local.

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 21 DECEMBRIE 2022

HCL 111  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare;
HCL 112 privind aprobarea rectificării bugetului local şi modificarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul local.

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 27 DECEMBRIE 2022
HCL 115 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în 2023;
HCL 116 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Comuna Racu;
HCL 117 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Racu nr. 48/2018 nprivind aprobarea criteriilor de eligibilitate, a standardelor minime de cost 1 an şi a modalităţii de acordare a seviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice;
HCL 118 privind însuţirea Contractului pentru acordare serviciilor de îngrijire la domiciliu pe anul fiscal 2023;
HCL 119 pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 77/2022 al Consiliului Local privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Miercurea -Ciuc, pprecum şi a zonei Urbane Funcţionale aferente, variante română şi maghiară pentru perioada 2021-2023;
HCL 120 privind revocarea Hotărârii nr. 68/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Racu nr. 35/2022 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul fiscal 2023;
HCL 121 privind aprobarea participării Comunei Racu prin Consiliului Local Racu, în calitate de membru la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita -Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás.Calendar de evenimente
Ştiri

Anunt de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul ”Programului anual de sprijinire a activităţilor culturale şi de tineret din Racu” pe anul 2024

1.  Autoritatea contractantă : Comuna Racu, cod fiscal 16373057, Adresa: Comuna Racu, sat Racu nr.232, judeţul Harghita, Date contact: 0266-379237, 0266-379575, primaria@racu.ro
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: art. 20 alin. (1) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial-asociaţii, fundaţii ori organizaţii care desfăşoară activitate în domeniul tineret sau de cultură -constituite conform legii, care desfăşoară activitate în raza administrativ-teritorială a comunei Racu.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi intreprinse în comuna Racu care vizează:
- susţinerea funcţionării şi programului anual destinat tinerilor şi elevilor/preşcolarilor;
- Organizarea activităţilor ştiinţifice, culturale sau de educare;
- Susţinerea contribuţiilor proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;
5. Suma aprobată pentru anul 2024: 40000 lei;
6. Durata programului: septembrie 2024 – decembrie 2024;
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Registratura Comunei Racu, cu sediul în comuna Racu, sat Racu nr.232, judeţul Harghita. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 26 august 2024, ora 09.
8. Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 27 august 2024 ora 10 - 28 august 2024 ora 16.
9. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi cererea de finanţare se pot procura de la sediul Comunei Racu, cu sediul în comuna Racu, sat Racu, nr.232, judeţul Harghita. Persoana de contact: Mathe Melinda, telefon 0266379237, fax 0266379575.
18 iulie 2024 Mai departe ►

refugiu pe timp de canicula


Având în vedere temperaturile ridicate prognozate, Primăria Comunei Racu a instalat un spaţiu de răcorire în centrul comunei, la sediul primăriei.
Acest spaţiu este destinat să ofere cetăţenilor un loc umbros unde să se răcorească şi să se hidrateze în perioada caniculară prognozată pentru Racu.
Punctul de hidratare este deschis între orele 12:00 şi 16:00.
08 iulie 2024 Mai departe ►
Numele:
Adresă email:

 
arrow