logo
Pagină principală -> Administraţia locală -> Monitor oficial local -> Hotarari vol. III. -2023

Hotarari vol. III. -2023

ANUL 2023
ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ PE DATA DE 05 IANUARIE 2023

HCL 01
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni;
HCL 02 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare;
HCL 03 pentru abrogarea Hotărârii nr. 77 al Consiliulului Local privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană al Municipiului Miercurea -Ciuc, precum şi a zonei Urbane Funcţionale aferente, varianta română şi maghiară pentru perioada 2021-2030, cu modificările aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Racu nr. 117/2022;
HCL 04 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană al Municiliului Miercurea -Ciuc precum şi a zonei Urbane Funcţionale aferente pentru perioada 2021-2030.

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ PE DATA DE 20 IANUARIE 2023

HCL 05-Privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare
HCL 06-Privind acordul achitării prealabile a penalităţii de 0,1% pentru AFIR şi solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea FONDULUI NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU IMM-URI SA IFN pentru derularea proiectului ”EXTINDEREA, MODERNIZAREA ŞI ÎNFIINŢAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN ZONA ADI - BOGAT”

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ PE DATA DE 31 IANUARIE 2023

HCL 07- Hotărâre pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL 08- Hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, aferentă planului de afaceri şi a strategiei privind redevenţa, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. 966508/12.12.2022
HCL 09- Privind mandatarea reprezentantului legal al Comunei Racu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület
HCL 10- Hotărâre pentru aprobarea reţelei şcolare din comuna Racu pe anul şcolar 2023-2024
HCL 11- Hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune pentru incluziunea comunităţilor de romi pentru perioada 2022-2027
HCL 12- Hotărâre pentru însuşirea Dispoziţiei nr. 03/2023 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenţi
HCL 13- Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Racu pe anul fiscal 2023, precum şi al estimărilor pe anii 2024-2026
HCL 14- Hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Comuna RACU pe anul 2023
HCL 15- Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect în cadrul Programului anual de finanţare a proiectelor şi activităţilor de cultură şi de tineret din comuna Racu pe anul 2023 şi Metodologiei de finanţare a cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul programelor
HCL 16- Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice din comuna Racu
HCL 17- Hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului nr.IC 2/8052/2023 între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Comuna Racu prin Consiliul Local Racu
HCL 18- Hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului nr.IC 2/8120/2023 între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Comuna Racu prin Consiliul Local Racu
HCL 19- Hotărâre pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul II anul 2022

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ PE DATA DE 14 FEBRUARIE 2023

HCL 20- Hotărâre privind procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL 21- Hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicătorilor tehnico-economici actualizaţi şi devizului general pentru obiectivul de investiţii "Extindere sistem de apă şi apă uzată în zona DC 273'', aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii ''Anghel Saligny'', precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 
HCL 22- Hotărârea privind aprobarea dezmembrării imobilelor înscrise în CF 50271, 50599, 50604, 50664 Racu din domeniul public al comunei Racu
HCL 23- Hotărâre privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD HARGHITA, pentru exercitarea pe seama şi în numele UAT RACU a atribuţiilor prevăzute de Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor
HCL 24- Hotărârea privind aprobarea valorii finale al proiectului ''MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE ÎN ZONA ADI FOREST şi solicitarea scrisorii de garanţie din partea FONDULUI DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN SA pentru derularea proiectului
HCL 25- Hotărârea privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Racu nr. 100/2022 privind stabilirea pe anul fiscal 2023 a nivelurilor impozitelor prevăzute de art, 470 alin (6) din Codul fiscal 
HCL 26- Hotărârea privind însuşirea Contractului de finanţare nr.5573/17.01.2023 în cadrul Planului Naţional de Redresare şi rezilienţă -Componenta 10- Fondul Local I.3-Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru înbunătăţi servicile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ- teritoriale, I.1.3-Asigurarea infraţtructurii pentru transport verde-puncte de reîncărcare vehicule electrice, Titlu apel PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1
HCL 27- Hotărârea privind abrogarea Hotărârii Consiliul Local Racu nr. 10/2021 şi nr. 23/2021
HCL 28- Hotărârea pentru aprobarea notei conceptuale şi tema de proiectare al obiectivului de investiţie Modernizare, reabilitare, dotare şi reconversie a imobilului situate în comuna Racu, sat Gârciu nr.36 în Centru Cultural Racu
HCL- 29- Hotărârea pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie ''Modernizare, reabilitare, dotare şi reconversie a imobilului situat în comuna Racu, sat Gârciu nr. 36 în Centru Cultural Racu''

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ PE DATA DE 28 FEBRUARIE 2023

HCL 30- Hotărârea privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare
HCL 31- Hotărârea privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat practicate de ECO CSIK SRL, începând cu data de 01.03.2023
HCL 32- Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului local şi modificarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare  din bugetul local
HCL 33- Hotărâreanpentru aprobarea încheierii Actului adiţional la Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea auditului intern cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Forest

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ PE DATA DE 24 MARTIE 2023

HCL  34-
 Hotărârea privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL 35- Hotărârea privind aprobarea depunerii Cererii de finanţare şi implementarea proiectului cu titlul “Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a 83 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică şi conexe din judeţul Harghita” de către UAT RACU, în parteneriat cu UAT Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, UAT-urile din judeţul Harghita, Clubul Sportiv Şcolar Gheorgheni, Clubul Sportiv Şcolar Odorheiu Secuiesc şi Clubul Copiilor ”Cimbora” Odorheiu Secuiesc, în cadrul Programului Naţional de Rezilienţă şi Redresare (PNRR) pentru Pilonul VI. Politici pentru noua generaţie Componenta C15: Educaţie: Reforma 4., Investiţia 13., Investiţia 14, Reforma 5. Investiţia 9. şi Reforma 6. Investiţia 11.

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ PE DATA DE 31 MARTIE 2023

HCL 36
- Hotărârea pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL 37- Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Racu pe trimestrul IV anul 2022
HCL 38- Hotărârea privind însuşirea Procesului-verbal încheiat de Comisia de casare şi pentru scoaterea din funcţiune a activelor fixe constatate cu ocazia inventarierii
HCL 39- Hotărârea pentru aprobarea Devizului general al obiectivului de investiţie ”Modernizare, reabilitare, dotare şi reconversie a imobilului situat în comuna Racu, sat Gârciu nr.36 în Centru Cultural Racu”
HCL 40- Hotărârea privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Racu
HCL 41- Hotărârea privind stabilirea coeficienţilor de salarizare şi a salariilor de bază a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Racu
HCL 42- Hotărâre privind aprobarea modificărilor în urma întocmirii proiectului tehnic şi detaliile de execuţie faţă de cele estimate şi evaluate în DALI al obiectivului de investiţie ” Modernizarea drumurilor agricole în zona ADI Középcsík”

 ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ PE DATA DE  13 APRILIE 2023

HCL 43- 
Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni

HCL 44-
 Hotărârea pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL 45-
Hotărârea privind mandatarea Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională Alcsik în vederea delegării gestiunii serviciului de eliminare prin depozitare, precum şi al serviciului de sortare a deşeurilor colectate separat din deşeurile municipale, în aria de competenţă al operatorului regional Eco – Csik SRL.
HCL 46-
Hotărârea pentru aprobarea deplasării Primarului comunei Racu în Tirolul de Sud, Italia la vizita de lucru organizată în perioada 15-21 aprilie 2023
HCL 47-
Hotărârea pentru participarea COMUNEI RACU la Programul privind casarea autovehiculelor uzate
HCL 48
- Hotărârea pentru aprobarea Procedurii interne privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în co-finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu  

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ PE DATA DE 24 APRILIE 2023

HCL 49-
Hotărârea pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL 50- Hotărârea privind stabilirea coeficienţilor de salarizare şi a salariilor de bază a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ PE DATA DE 28 APRILIE 2023

HCL 51- 
Hotărârea pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL 52- Hotărârea pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul fiscal 2024
HCL 53- Hotărârea privind aprobarea participării Comunei  Racu, Judeţul Harghita la  Parteneriatul LEADER al Asociaţiei LEADER “CSÍK”
HCL 54- Hotărârea pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie „ Creşterea eficienţei energetice a clădirii Căminului cultural Racu şi sediul Primăriei Racu”
HCL 55- Hotărârea privind aprobarea ocupării suprafeţei de teren din domeniul public al comunei Racu în vederea realizării investiţiei „ Creşterea eficienţei energetice a clădirii Căminului cultural Racu şi sediul Primăriei Racu”
HCL 56- Hotărârea privind aprobarea reorganizării structurii aparatului de specialitate al primarului comunei Racu , aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
HCL 57- Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului local, virărilor de credite în cadrul aceluiaşi capitol bugetar şi modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local

Şedinţă ordinară din data de 31 mai 2023

Hotărârea nr.58 pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
Hotărârea nr.59 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al comunei Racu pe anul 2022;
Hotărârea nr.60 privind aprobarea ocupării suprafeţei de teren din domeniul public al comunei Racu în vederea realizării investiţiei „ Extindere sistem de apă şi apă uzată în zona DC273D”;
Hotărârea nr. 61 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Racu pe trimestrul I anul  2023;
Hotărârea nr.62 privind aprobarea participării UAT RACU la înfiinţarea Asociaţiei Organizaţia de Management a Destinaţiei Turistice HARGHITA prin transformarea ADI Harghita în sensul de a avea statut de ORGANIZAŢIE DE MANAGEMENT AL DESTINAŢIEI TURISTICE JUDEŢEANĂ, aşa cum este definit de art 2^3 alin 3 din OG 58/1998, a Statutului acestei asociaţii, precum şi desemnarea reprezentantului UAT Racu în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Organizaţia de Management a Destinaţiei Turistice HARGHITA;
Hotărârea nr.63 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Racu nr.4/2023 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană al Municipiului Miercurea-Ciuc precum şi a zonei Urbane Funcţionale aferente pentru perioada 2021-2030;
Hotărârea nr.64 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.500.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023
privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului;
Hotărârea nr.65  privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţie „Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Racu” – finanţat prin PNDL;
Hotărârea nr.66 pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Racu nr. 83/2017 pentru asigurarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor  proiectului de investiţie ”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Racu finanţat prin PNDL”,care nu se finanţează din bugetul de stat prin PNDL, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Racu nr. 94/2017.
Hotărârea  nr.67 privind  însuşirea Actului adiţional nr. 6 la Contractul de lucrări nr. 2920/2019 şi valorii investiţiei rezultată în urma modificării contractului;
Hotărârea nr.68 pentru aprobarea raportului de deplasare prezentată ca urmare a participării primarului comunei Racu la delegaţia în străinătate efectuată în perioada 15-21 aprilie 2023.

Şedinţă extraordinară 09 IUNIE 2023

Hotărârea nr.69 pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
Hotărârea nr.70 privind aprobarea depunerii Cererii de finanţare şi implementarea proiectului cu titlul  ”Achiziţionarea de microbuze verzi pentru elevii din judeţul Harghita” de către UAT Racu, în parteneriat cu UAT Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi UAT-urile din judeţul Harghita, în cadrul Programului Naţional de Rezilienţă şi Redresare (PNRR) Componentei 15, Educaţie, Reforma 6, Investiţia 10 „Dezvoltarea reţelei de şcoli verzi şi achiziţionarea de microbuze verzi”;
Hotărârea nr.71 privind atribuirea denumirii unui drum comunal.

Şedinţa ordinară din 30 iunie 2023  

Hotărârea nr.72 pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
Hotărârea nr. 73 privind aprobarea realizării unor investiţii/achiziţii din fondul de   întreţinere înlocuire şi dezvoltare gestionat de SC Harvíz SA;
Hotărârea nr.74 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Racu nr.62/2023.

Şedinţă extraordinară din  21 iulie 2023 

Hotărârea nr. 75 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni;
Hotărârea nr.76 pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
Hotărârea nr.77 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Racu nr.64/2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.500.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului;
Hotărârea nr.78 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.939.224 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului .

Şedinţă ordinară din 31 iulie 2023  

Hotărârea nr.79 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru   pentru această şedinţă ;
Hotărârea nr.80 pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
Hotărârea nr.81 privind acceptarea aderării Comunelor Corund, Căpâlniţa şi Vărşag la Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület ;
Hotărârea nr.82  privind mandatarea reprezentantului legal al   Comunei Racu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület  pentru aprobarea reactualizării Statutului;
Hotărârea nr.83 privind aprobarea Strategiei de tarifare revizuită aferentă planului de afaceri actualizat pentru investiţiile în infrastructură de apă şi apă uzată dezvoltate de operatorul regional HARVIZ S.A.  din judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. 977256/22.05.2023;
Hotărârea nr.84 privind declararea ca drumuri de interes local unei străzi, introducerea lui în domeniul public al Comunei Racu şi înscrierea suprafeţei rezultată din măsurători în Cartea Funciară a COMUNEI RACU ;
Hotărârea nr.85 pentru modificarea art.8 din Procedura internă privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în co-finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Racu nr.48/2023;  
Hotărârea  nr.86 pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul I anul 2023;
Hotărârea nr.87 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Racu nr. 50/2023 pentru stabilirea coeficienţilor de salarizare şi a salariilor de bază a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Hotărârea  nr.88 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare de ajutor social pentru elevi pe perioada iulie 2023 -august 2023;
Hotărârea nr.89 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Racu pe trimestrul II anul  2023;
Hotărârea  nr.90 privind avizarea Studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport şi operare a facilităţilor de transfer/tratare/depozitare deşeurilor, revizuit şi  a Documentaţiei de atribuire, în vederea delegării prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport  a deşeurilor municipale pe raza judeţului HARGHITA şi de operare a staţiilor de transfer de la CORUND, MIERCUREA CIUC şi a centrelor de colectare separată a deşeurilor  de la TOPLIŢA, GHEORGHENI, BĂLAN, CORUND, MIERCUREA CIUC, CRISTURU SECUIESC, VLĂHIŢA şi SÂNSIMION” în comuna Racu, membră a ADI SIMD Harghita;
Hotărârea nr.91 privind rectificarea bugetului local şi modificarea modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local.
Hotărârea nr.92 pentru aprobarea înlocuirii Devizului general al investiţiei Creşterea eficienţei energetice a clădirii Căminului cultural Racu şi sediul Primăriei Racu aprobat prin art.2 al Hotărârii Consiliului Local Racu nr. 54/2023.

Şedinţă ordinară din 31 august 2023

Hotărârea nr.93 pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
Hotărârea nr.94 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Racu, judeţul Harghita;
Hotărârea nr.95 pentru aprobarea   virărilor de credite între diferite capitole bugetare şi modificarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul local ;
Hotărârea nr.96 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice din comuna Racu;
Hotărârea nr.97 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă doamnei Balog Gabriella.

Şedinţa extraordinară din 21 septembrie 2023  

Hotărârea nr.98 pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
Hotărârea nr.99 pentru aprobarea Statutului modificat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Csik Metropoliszovezet;
Hotărârea nr.100 privind însuşirea Convenţiei de împrumut nr. 2806 din 31.08.2023/382882 din 05.09.2023  încheiată între Comuna Racu şi Ministerul Finanţelor
Hotărârea nr.101 privind revocarea H.C.L. nr.21/2023 şi aprobarea studiului de fezabilitate , a   indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi  devizului general  pentru obiectivul de investiţii „Extindere sistem de apă şi apă uzată în zona DC 273D”, aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
Hotărârea nr.102 privind implementarea proiectului  „REALIZAREA UNUI MASTER PLAN GENERAL DE GOSPODĂRIRE A APELOR ÎN ZONA ADI BOGAT”;
Hotărârea nr.103 pentru aprobarea Statutului modificat al Asociaţiei Intercomunitară de Dezvoltare Microregională Alcsík;
Hotărârea nr.104 privind solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea FONDULUI NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU IMM-URI SA IFN pentru derularea proiectului ”EXTINDEREA, MODERNIZAREA ŞI ÎNFIINŢAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN ZONA ADI - BOGAT”
Hotărârea nr.105 pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi devizului general pentru obiectivul de investiţie “Realizarea pistelor pentru biciclete în zona ADI Középcsík”;
Hotărârea nr.106 pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr.7 la Contractul de lucrări nr.2920/2019;

Şedinţa extraordinară din 25 septembrie 2023  

Hotărârea nr.107 pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
Hotărârea nr.108 pentru aprobarea bugetului împrumuturilor interne al Comunei Racu .

Şedinţa extraordinară din 13 octombrie 2023  

Hotărârea nr.109 privind alegerea preşedintelui pentru următoarele trei luni;
Hotărârea nr.110 privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare;
Hotărârea nr.111 pentru actualizarea datelor de identificare al drumului sătesc al drumului sătesc 67 din domeniul public al comunei Racu;
Hotărârea nr.112 pentru aprobarea notei conceptuale şi temei de proiectare al obiectivului de investiţie  „Reabilitarea unor drumuri locale in comuna Racu”.

Şedinţa ordinară din 31 octombrie 2023  

Hotărârea nr.113 pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
Hotărârea nr. 114 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Racu pe trimestrul III anul  2023;
Hotărârea nr.115 privind majorarea normativului propriu de cheltuieli privind acţiunile de protocol pe anul 2023 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Racu nr. 14/2023;
Hotărârea  nr.116 privind aprobarea ocupării unor suprafeţe de teren din domeniul public al comunei Racu în vederea înfiinţării staţiilor de reîncărcare pentru maşini electrice şi amenajarea parcărilor în cadrul proiectul „ Creşterea eficienţei energetice a clădirii Căminului cultural Racu şi sediul Primăriei Racu” finanţat prin PNRR;
Hotărârea nr.117 privind aprobarea rectificării şi modificării bugetului local, utilizarea fondului de rezervă bugetară şi modificarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul local 

Şedinţă ordinară din 14 decembrie 2023 

Hotărârea nr.118
privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
Hotărârea nr.119  privind stabilirea pe anul fiscal 2024 a nivelurilor impozitelor prevăzute de art.470 alin (5) şi alin (6) din Codul fiscal;
Hotărârea nr.120 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr.7 la Contractul de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale nr. 101/30.06.2003;
Hotărârea nr.121 privind revocarea H.C.L. nr.101/2023 şi aprobarea studiului de fezabilitate, a   indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi  devizului general  pentru obiectivul de investiţii „Extindere sistem de apă şi apă uzată în zona DC 273D”, aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
Hotărârea nr.122 privind aprobarea cererii de finanţare şi devizului general estimativ al obiectivului de investiţie „ Extinderea sistemului de canalizare”
Hotărârea nr.123 privind  atribuirea de numere administrative ale  intravilanelor din comuna Racu care figurează în evidenţele comunei Racu ca fără număr;
Hotărârea nr.124 privind aprobarea reducerii numărului total al posturilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Racu, desfiinţarea unor posturi şi transformarea unei funcţii publice vacante;
Hotărârea nr.125 privind rectificarea bugetului local,  aprobarea virărilor de credite între diferite capitole bugetare şi modificarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul local .

Şedinţa extraordinară din 28 decembrie 2023

Hotărârea nr.126 pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
Hotărârea nr.127 privind aprobarea reţelei  şcolare  a unităţilor de învăţământ din comuna Racu, judeţul Harghita în care se desfăşoară activitate didactică şi administrativă pentru anul şcolar 2024-2025;
Hotărârea nr.128 pentru aprobarea încheierii contractelor de prestări servicii în cadrul  proiectului cu titlul  ”Reabilitarea unor drumuri locale în comuna Racu” ;
Hotărârea nr.129  privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Racu  şi a indemnizaţiilor lunare pentru funcţiile de demnitate publică locală ;
Hotărârea nr.130 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie ”Reabilitarea unor drumuri locale în comuna Racu” ;
Hotărârea nr.131 privind implementarea proiectului „Reabilitarea unor drumuri locale în comuna Racu”  ;
Hotărârea nr.132  privind implementarea proiectului „Modernizarea drumurilor agricole în zona ADI BOGAT”.
Calendar de evenimente
Ştiri

Anunt de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul ”Programului anual de sprijinire a activităţilor culturale şi de tineret din Racu” pe anul 2024

1.  Autoritatea contractantă : Comuna Racu, cod fiscal 16373057, Adresa: Comuna Racu, sat Racu nr.232, judeţul Harghita, Date contact: 0266-379237, 0266-379575, primaria@racu.ro
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: art. 20 alin. (1) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial-asociaţii, fundaţii ori organizaţii care desfăşoară activitate în domeniul tineret sau de cultură -constituite conform legii, care desfăşoară activitate în raza administrativ-teritorială a comunei Racu.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi intreprinse în comuna Racu care vizează:
- susţinerea funcţionării şi programului anual destinat tinerilor şi elevilor/preşcolarilor;
- Organizarea activităţilor ştiinţifice, culturale sau de educare;
- Susţinerea contribuţiilor proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;
5. Suma aprobată pentru anul 2024: 40000 lei;
6. Durata programului: septembrie 2024 – decembrie 2024;
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Registratura Comunei Racu, cu sediul în comuna Racu, sat Racu nr.232, judeţul Harghita. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 26 august 2024, ora 09.
8. Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 27 august 2024 ora 10 - 28 august 2024 ora 16.
9. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi cererea de finanţare se pot procura de la sediul Comunei Racu, cu sediul în comuna Racu, sat Racu, nr.232, judeţul Harghita. Persoana de contact: Mathe Melinda, telefon 0266379237, fax 0266379575.
18 iulie 2024 Mai departe ►

refugiu pe timp de canicula


Având în vedere temperaturile ridicate prognozate, Primăria Comunei Racu a instalat un spaţiu de răcorire în centrul comunei, la sediul primăriei.
Acest spaţiu este destinat să ofere cetăţenilor un loc umbros unde să se răcorească şi să se hidrateze în perioada caniculară prognozată pentru Racu.
Punctul de hidratare este deschis între orele 12:00 şi 16:00.
08 iulie 2024 Mai departe ►
Numele:
Adresă email:

 
arrow