logo
Pagină principală -> Administraţia locală -> Monitor oficial local -> Hotarari vol. III. -2023

Hotarari vol. III. -2023

ANUL 2023
ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ PE DATA DE 05 IANUARIE 2023

HCL 01
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni;
HCL 02 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare;
HCL 03 pentru abrogarea Hotărârii nr. 77 al Consiliulului Local privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană al Municipiului Miercurea -Ciuc, precum şi a zonei Urbane Funcţionale aferente, varianta română şi maghiară pentru perioada 2021-2030, cu modificările aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Racu nr. 117/2022;
HCL 04 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană al Municiliului Miercurea -Ciuc precum şi a zonei Urbane Funcţionale aferente pentru perioada 2021-2030.

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ PE DATA DE 20 IANUARIE 2023

HCL 05-Privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare
HCL 06-Privind acordul achitării prealabile a penalităţii de 0,1% pentru AFIR şi solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea FONDULUI NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU IMM-URI SA IFN pentru derularea proiectului ”EXTINDEREA, MODERNIZAREA ŞI ÎNFIINŢAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN ZONA ADI - BOGAT”

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ PE DATA DE 31 IANUARIE 2023

HCL 07- Hotărâre pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL 08- Hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, aferentă planului de afaceri şi a strategiei privind redevenţa, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. 966508/12.12.2022
HCL 09- Privind mandatarea reprezentantului legal al Comunei Racu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület
HCL 10- Hotărâre pentru aprobarea reţelei şcolare din comuna Racu pe anul şcolar 2023-2024
HCL 11- Hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune pentru incluziunea comunităţilor de romi pentru perioada 2022-2027
HCL 12- Hotărâre pentru însuşirea Dispoziţiei nr. 03/2023 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenţi
HCL 13- Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Racu pe anul fiscal 2023, precum şi al estimărilor pe anii 2024-2026
HCL 14- Hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Comuna RACU pe anul 2023
HCL 15- Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect în cadrul Programului anual de finanţare a proiectelor şi activităţilor de cultură şi de tineret din comuna Racu pe anul 2023 şi Metodologiei de finanţare a cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul programelor
HCL 16- Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice din comuna Racu
HCL 17- Hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului nr.IC 2/8052/2023 între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Comuna Racu prin Consiliul Local Racu
HCL 18- Hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului nr.IC 2/8120/2023 între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Comuna Racu prin Consiliul Local Racu
HCL 19- Hotărâre pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul II anul 2022

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ PE DATA DE 14 FEBRUARIE 2023

HCL 20- Hotărâre privind procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL 21- Hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicătorilor tehnico-economici actualizaţi şi devizului general pentru obiectivul de investiţii "Extindere sistem de apă şi apă uzată în zona DC 273'', aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii ''Anghel Saligny'', precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 
HCL 22- Hotărârea privind aprobarea dezmembrării imobilelor înscrise în CF 50271, 50599, 50604, 50664 Racu din domeniul public al comunei Racu
HCL 23- Hotărâre privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD HARGHITA, pentru exercitarea pe seama şi în numele UAT RACU a atribuţiilor prevăzute de Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor
HCL 24- Hotărârea privind aprobarea valorii finale al proiectului ''MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE ÎN ZONA ADI FOREST şi solicitarea scrisorii de garanţie din partea FONDULUI DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN SA pentru derularea proiectului
HCL 25- Hotărârea privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Racu nr. 100/2022 privind stabilirea pe anul fiscal 2023 a nivelurilor impozitelor prevăzute de art, 470 alin (6) din Codul fiscal 
HCL 26- Hotărârea privind însuşirea Contractului de finanţare nr.5573/17.01.2023 în cadrul Planului Naţional de Redresare şi rezilienţă -Componenta 10- Fondul Local I.3-Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru înbunătăţi servicile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ- teritoriale, I.1.3-Asigurarea infraţtructurii pentru transport verde-puncte de reîncărcare vehicule electrice, Titlu apel PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1
HCL 27- Hotărârea privind abrogarea Hotărârii Consiliul Local Racu nr. 10/2021 şi nr. 23/2021
HCL 28- Hotărârea pentru aprobarea notei conceptuale şi tema de proiectare al obiectivului de investiţie Modernizare, reabilitare, dotare şi reconversie a imobilului situate în comuna Racu, sat Gârciu nr.36 în Centru Cultural Racu
HCL- 29- Hotărârea pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie ''Modernizare, reabilitare, dotare şi reconversie a imobilului situat în comuna Racu, sat Gârciu nr. 36 în Centru Cultural Racu''

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ PE DATA DE 28 FEBRUARIE 2023

HCL 30- Hotărârea privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare
HCL 31- Hotărârea privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat practicate de ECO CSIK SRL, începând cu data de 01.03.2023
HCL 32- Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului local şi modificarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare  din bugetul local
HCL 33- Hotărâreanpentru aprobarea încheierii Actului adiţional la Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea auditului intern cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Forest

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ PE DATA DE 24 MARTIE 2023

HCL  34-
 Hotărârea privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL 35- Hotărârea privind aprobarea depunerii Cererii de finanţare şi implementarea proiectului cu titlul “Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a 83 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică şi conexe din judeţul Harghita” de către UAT RACU, în parteneriat cu UAT Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, UAT-urile din judeţul Harghita, Clubul Sportiv Şcolar Gheorgheni, Clubul Sportiv Şcolar Odorheiu Secuiesc şi Clubul Copiilor ”Cimbora” Odorheiu Secuiesc, în cadrul Programului Naţional de Rezilienţă şi Redresare (PNRR) pentru Pilonul VI. Politici pentru noua generaţie Componenta C15: Educaţie: Reforma 4., Investiţia 13., Investiţia 14, Reforma 5. Investiţia 9. şi Reforma 6. Investiţia 11.

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ PE DATA DE 31 MARTIE 2023

HCL 36
- Hotărârea pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL 37- Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Racu pe trimestrul IV anul 2022
HCL 38- Hotărârea privind însuşirea Procesului-verbal încheiat de Comisia de casare şi pentru scoaterea din funcţiune a activelor fixe constatate cu ocazia inventarierii
HCL 39- Hotărârea pentru aprobarea Devizului general al obiectivului de investiţie ”Modernizare, reabilitare, dotare şi reconversie a imobilului situat în comuna Racu, sat Gârciu nr.36 în Centru Cultural Racu”
HCL 40- Hotărârea privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Racu
HCL 41- Hotărârea privind stabilirea coeficienţilor de salarizare şi a salariilor de bază a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Racu
HCL 42- Hotărâre privind aprobarea modificărilor în urma întocmirii proiectului tehnic şi detaliile de execuţie faţă de cele estimate şi evaluate în DALI al obiectivului de investiţie ” Modernizarea drumurilor agricole în zona ADI Középcsík”

 ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ PE DATA DE  13 APRILIE 2023

HCL 43- 
Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni

HCL 44-
 Hotărârea pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL 45-
Hotărârea privind mandatarea Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională Alcsik în vederea delegării gestiunii serviciului de eliminare prin depozitare, precum şi al serviciului de sortare a deşeurilor colectate separat din deşeurile municipale, în aria de competenţă al operatorului regional Eco – Csik SRL.
HCL 46-
Hotărârea pentru aprobarea deplasării Primarului comunei Racu în Tirolul de Sud, Italia la vizita de lucru organizată în perioada 15-21 aprilie 2023
HCL 47-
Hotărârea pentru participarea COMUNEI RACU la Programul privind casarea autovehiculelor uzate
HCL 48
- Hotărârea pentru aprobarea Procedurii interne privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în co-finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu  

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ PE DATA DE 24 APRILIE 2023

HCL 49-
Hotărârea pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL 50- Hotărârea privind stabilirea coeficienţilor de salarizare şi a salariilor de bază a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ PE DATA DE 28 APRILIE 2023

HCL 51- 
Hotărârea pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL 52- Hotărârea pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul fiscal 2024
HCL 53- Hotărârea privind aprobarea participării Comunei  Racu, Judeţul Harghita la  Parteneriatul LEADER al Asociaţiei LEADER “CSÍK”
HCL 54- Hotărârea pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie „ Creşterea eficienţei energetice a clădirii Căminului cultural Racu şi sediul Primăriei Racu”
HCL 55- Hotărârea privind aprobarea ocupării suprafeţei de teren din domeniul public al comunei Racu în vederea realizării investiţiei „ Creşterea eficienţei energetice a clădirii Căminului cultural Racu şi sediul Primăriei Racu”
HCL 56- Hotărârea privind aprobarea reorganizării structurii aparatului de specialitate al primarului comunei Racu , aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
HCL 57- Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului local, virărilor de credite în cadrul aceluiaşi capitol bugetar şi modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local
Calendar de evenimente
Ştiri

Prelungirea sesiunii de înscriere a persoanelor fizice în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate - Rabla Local


Persoanele fizice se pot înscrie în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local până pe 29 septembrie 2023, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat fiecărei unităţi administrativ-teritoriale (UAT).”
Instrucţiunile privind înscrierea persoanelor fizice în cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local sunt detaliate pe site-ul AFM la următorul link: https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php.
În cadrul unui cont pot fi realizate înscrieri aferente unui singur CNP, iar o persoană fizică se poate înscrie o singură dată în aplicaţie.
De asemenea, persoana fizică trebuie să domicilieze pe raza teritorială a primăriei unde se află în evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită finanţare şi să realizeze înscrierea în aplicaţie
01 septembrie 2023 Mai departe ►

Procedura interna privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate


Procedura interna privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în co-finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu precum şi procesul de înregistrare al acestora:
1. HCL48- Procedura interna privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate
2. HCL 85- Pentru modificarea art. 8 din Procedura interna privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate
29 august 2023 Mai departe ►
Numele:
Adresă email:

 
arrow