logo
Pagină principală -> Administraţia locală -> Monitor oficial local -> Hotărâri vol. I. -2024

Hotărâri vol. I. -2024


Şedinţă ordinară din 09 februarie 2024

HCL 01- Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni;
HCL 02- Hotărârea pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
HCL 03- Hotărârea pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul II anul 2023;
HCL 04- Hotărârea privind aprobarea planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în 2024;
HCL 05- Hotărârea privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pe anul 2024 pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local în folosul comunităţii;
HCL 06- Hotărârea privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat practicate de ECO CSIK SRL ;
HCL 07- Hotărârea privind aprobarea bugetului local al comunei Racu pe anul fiscal 2024, precum şi al estimărilor pe anii 2025-2027;
HCL 08- Hotărârea privind stabilirea  normativelor proprii de cheltuieli pentru Comuna RACU pe anul 2024;
HCL 09- Hotărârea privind aprobarea încheierii  Contractului  între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Comuna Racu prin Consiliul Local Racu pentru finanţarea costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ –teritorială Racu şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;
HCL 10- Hotărârea privind aprobarea încheierii  Contractului  între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Comuna Racu prin Consiliul Local Racu pentru finanţarea costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată , care provine din unitatea administrativ –teritorială Racu şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;
HCL 11- Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Racu pe trimestrul IV anul  2023;
HCL 12- Hotărârea privind însuşirea Contractului pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pe anul fiscal 2024.

Şedinţă ordinară din 27 februarie 2024

HCL 13
- Hotărârea pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
HCL 14- Hotărârea privind implementarea proiectului „REALIZAREA UNUI MASTER PLAN GENERAL DE GOSPODĂRIRE A APELOR ÎN SUB-BAZINUL HIDROGRAFIC CIUCUL MIJLOCIU”
HCL 15- Hotărârea privind modificarea anexelor Hotărârii Consililiului Local Racu nr. 131 din 28 decembrie 2023 privind implementarea proiectului '' Reabilitarea unor drumuri locale în comuna Racu''

Şedinţă ordinară din 27 martie 2024

HCL 16- Hotărârea pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
HCL 17- Hotărârea  privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţie „Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Racu” – finanţat prin PNDL;
HCL 18- Hotărârea privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Racu nr. 83/2017 pentru asigurarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor  proiectului de investiţie ”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Racu finanţat prin PNDL”,care nu se finanţează din bugetul de stat prin PNDL ;
HCL 19- Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului referitor la decontarea cheltuielilor de deplasare de la localitatea de domiciliu şi retur pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Racu;
HCL 20- Hotărârea privind însuşirea procesului-verbal încheiat de Comisia de casare şi pentru scoaterea din funcţiune a activelor fixe constatate cu ocazia inventarierii;
HCL 21- Hotărârea privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Racu nr. 115/2023 privind majorarea normativului propriu de cheltuieli privind acţiunile de protocol pe anul 2023 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Racu nr. 14/2023;
HCL 22- Hotărârea privind înfiinţarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al comunei Racu, şi aprobarea formei de gestiune al acestuia;
HCL 23- Hotărârea privind însuşirea Contractului de finanţare înregistrat la MDLPA sub nr.3242/21.02.2024 şi la Comuna Racu sub nr.620/04.03.2024,   încheiat în cadrul Programului naţional de investiţii ”Anghel Saligny” pentru realizarea investiţiei ”Extindere sistem de apă şi apă uzată în zona DC273D”;
HCL 24- Hotărârea privind aprobarea  înfiinţării unor activităţi  finanţate integral din venituri proprii în cadrul unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială Cserei Mihály din comuna Racu.
HCL 25- Hotărârea privind solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea FONDULUI NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU IMM-URI SA IFN pentru derularea proiectului ”EXTINDEREA, MODERNIZAREA ŞI ÎNFIINŢAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN ZONA ADI - BOGAT”;

Şedinţă extraordinară din 13 aprilie 2024

HCL 26-
Hotărârea pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
HCL 27- Hotărârea pentru aprobarea devizului general actualizat în faza PT şi al Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie al obiectivului de investiţie ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Căminului cultural Racu şi sediul Primăriei Racu”;
HCL 28- Hotărârea pentru însuşirea Protocolului de colaborare încheiată cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita.

Şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2024

HCL 29- Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa din 30 aprilie 2024;
HCL 30- Hotărârea pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
HCL 31- Hotărâre pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul fiscal 2025;
HCL 32- Hotărârea privind  aprobarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, a   indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi  devizului general actualizat în faza PT pentru obiectivul de investiţii „Extindere sistem de apă şi apă uzată în zona DC 273D”, aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
HCL 33- Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Racu pe trimestrul I anul  2024.

Şedinţa extraordinară din data de 27 Mai 2024

HCL 34-
Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni;
HCL 35-
Hotărârea pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
HCL 36-
Hotărârea privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea nr. 76/2022 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Miercurea-Ciuc precum şi a zonei Urbane Funcţionale aferente pentru perioada 2021-2030;
HCL 37- Hotărârea privind modificarea anexei Hotărârii nr. 04/2023 privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană al Municipiului Miercurea-Ciuc precum şi a zonei Urbane Funcţionale aferente pentru perioada 2021-2030, cu modificările şi completările ulterioare.

 Şedinţa ordinară din data de 31 Mai 2024


HCL 38- Hotărârea pentru aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
HCL 39- Hotărârea privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al comunei Racu pe anul 2023;
HCL 40- Hotărârea pentru aprobarea încheierii actului adiţional la acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea auditului intern cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Forest
HCL 41- Hotărârea privind aprobarea participării  comunei Racu, prin Consiliul Local al comunei Racu, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AUDIT CIUC .
HCL 42- Hotărârea privind  însuşirea Contractului de lucrări nr. 1701/RBC16/28.05.2024 pentru realizarea investiţiei ”Extindere sistem de apă şi apă uzată în zona DC273D”, finanţat prin Programul national de investiţii ”Anghel Saligny”

 
Calendar de evenimente
Ştiri

Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare


Având în vedere faptul că în perioada următoare sunt preconizate fenomene meteo extreme (caniculă urmată de furtuni) care pot aduce atingere atât populaţiei cât şi agenţilor economici, va recomandam urmatoarele măsuri de prevenire:

19 iunie 2024 Mai departe ►

Program de lucru BEC nr. 46, Racu

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE   COMUNALĂ NR.46 RACU,
JUDEŢUL HARGHITA

PROGRAM ZILNIC: 9:00 - 17:00 *
PREŞEDINTE: MÁTHÉ MELINDA
TEL. 0751142703, 0790 238 239

E-MAIL : hr.racu@bec.ro

*ÎN ZILELE ÎN CARE SE ÎMPLINESC TERMENE PRIVIND ACTIVITĂŢI CARE ŢIN DE COMPETENŢA BEC RACU (conform Calendarului), PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL SE ÎNCHEIE LA ORA 24,00

16 aprilie 2024 Mai departe ►
Numele:
Adresă email:

 
arrow